Hagebruksavlingar

Oppdatert: 13. mai 2022

Neste oppdatering: Foreløpig ikkje fastsett

Endring i fruktavling
Endring i fruktavling
2020 - 2021
63,3
%
Avling av frukt, hagebær og grønsaker
Avling av frukt, hagebær og grønsaker
2021Prosent endring frå
Tonn2020 - 20212017 - 2021
Frukt22 77763,347,7
Hagebær8 808-10,7-26,2
Grønsaker202 684-1,34,8
Standardteikn i tabellar

Utvalde tabellar og figurar frå denne statistikken

Avling av frukt, hagebær og grønsaker. Tonn
Avling av frukt, hagebær og grønsaker. Tonn1
20172018201920202021
Frukt15 42218 36219 51613 95222 777
Hagebær11 93211 35012 4399 8628 808
Grønsaker2 193 317174 783191 367205 378202 684
1Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland, eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
2Avling av grønsaker omfattar hovudkulturer på friland og under glas/plast. Ikkje medrekna bønner og erter til konservesindustrien.
Standardteikn i tabellar
Avling av ymse hagebruksvekstar
Avling av ymse hagebruksvekstar1
2021
Areal (dekar)Avling per dekar (kg)Avling (tonn)
Frukt
Eple15 7321 19018 721
Pærer668843563
Plommer4 2136012 533
Morellar1 460530773
Kirsebær479263126
Hagebær
Solbær2 839188533
Jordbær11 1325626 254
Bringebær3 3145431 798
Grønsaker på friland
Blomkål6 0931 5629 519
Sommarkål7733 1072 402
Haust- og vinterkål3 4314 36514 975
Rosenkål2 3128822 039
Kinakål1 2471 9052 375
Brokkoli3 8797692 982
Matkålrot4 4772 45410 985
Gulrot16 8633 18553 710
Purre1 2772 4273 099
Raudbete1 3952 4113 364
Kepalauk7 7052 84721 937
Knollselleri1 7392 3624 107
Sylteagurk5403 1091 679
Isbergsalat3 9161 7116 699
Annan salat på friland4 7432 49011 810
Grønsaker under glas/plastAvling i kg per m2
Agurk i veksthus2757319 971
Tomat i veksthus3863513 321
Hovud-/rotsalat i veksthus109222 350
1Gjeld jordbruksbedrifter som fyller eitt eller fleire av desse krava: Minst 1 dekar frukttre, minst 1 dekar bær på friland, minst 2 dekar grønsaker inkludert urter på friland, eller minst 300 m2 grønsaker inkludert urter i veksthus.
Standardteikn i tabellar

Om statistikken

Statistikken gjer eit oversyn over areal, avlingsnivå per arealeining og totalavling for viktige hagebruksvekstar.

Jordbruksbedrift: Verksemd med jordbruksdrift, medrekna hagebruk og husdyrhald. Bedrifta omfattar alt som blir drive som ei eining under ei leiing og med felles bruk av produksjonsmidlar. Jordbruksbedrifta er uavhengig av kommunegrenser. Ei jordbruksbedrift skal ha eit driftssenter på ein landbrukseigedom. Til og med 2003 blei omgrepet driftseining nytta.

Areal av grønsaker: Dersom det blir hausta meir enn éi avling av same vekst på same arealet i løpet av vekstsesongen, er arealet berre rekna ein gong. Blir same areal brukt til ulike vekstar, er arealet ført på kvar av vekstane. Totalarealet av alle vekstane vil difor vere større enn grunnarealet nytta til produksjon av grønsaker.

Avling er definert som produksjon som er salbar. Dette omfattar produksjon for sal og heimeforbruk medrekna frukt og bær til pressing.

Salsverdien gjeld både sal til grossist, detaljist, direkte sal til forbrukar og berekna verdi av heimeforbruk.

Fylke, der Oslo og Akershus er slått saman.

Hagebruksavlingar

Foreløpig ikkje fastsett

426 Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk

Fylke.

Årleg.

Eurostat og FAO.

Mikrodata blir lagra i SSB.

Føremålet med statistikken er å presentere årleg statistikk over areal, avlingsnivå per arealeining og totalavling for viktige hagebruksvekstar.

Fram til og med 1995 utarbeidde Statistisk sentralbyrå areal- og avlingsstatistikk over hagebruksvekstar. Frå 1996 og fram til og med avlingsåret 2004 blei statistikken utarbeidd av Statens landbruksforvaltning (SLF). Frå avlingsåret 2005 blir statistikken igjen utarbeidd av Statistisk sentralbyrå. Metode og prosedyrar blei gjort om då SLF tok over ansvaret for statistikken. I perioden 2005-2009 har Statistisk sentralbyrå ført vidare den same metodikken som SLF nytta. Frå og med 2010 er statistikken utarbeidd med basis i SSBs totalpopulasjon for jordbruksbedrifter.

Statistikken blir nytta av bransjeorganisasjonane, Budsjettnemnda for jordbruket, Landbruks- og matdepartementet og ulike forskingsinstitusjonar slik som Norsk Institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Ikkje relevant

Statistikken frå og med 2010 er delvis utleda frå SSBs totalpopulasjon for jordbruksbedrifter. Arealopplysningar frå totalpopulasjonen er førehandsutfylt på dei utsende skjema til avlingsstatistikken for 2010 frå og med 2010.

Statistikkloven § 10-1.

Regulation (EC) No 543/2009 of The European Parliament and the Council of 18 June 2009 concerning crops statistics and repealing Council Regulations (EEC) No 837/90 and (EEC) No 959/93.

Hagebruksavlingar omfattar statistikk over bær på friland, fruktdyrking, grønsaker på friland og grønsaker i veksthus. Frå og med 2010 får jordbruksbedrifter som fyllar minst eitt av følgjande krav hagebruksskjema:

  • Driv minst 300 m2 grønsaker inkludert urter, blomster og planter i veksthus
  • Driv minst 2,0 dekar grønsaker inkludert urter på friland
  • Driv minst 1,0 dekar frukttre, bær på friland eller planteskule

Frå og med 2010 er alle arealtal henta frå SSBs totalpopulasjon for jordbruksbedrifter, saman med opplysningar om jordbruksbedrifta. Opplysningar om areal av bær, frukt og grønsaker på friland, grønsaker, blomster og planter i veksthus samt planteskule blir og henta frå totalpopulasjonen.

SSB overtok hagebruksstaitstikken frå SLF i 2005, og nytta deira register som utgangspunkt for å finne fram til hagebrukspopulasjonen. Alle som var i registeret i 2004 fekk tilsendt skjema i 2005. Til erstatning for jordbruksbedrifter som gjekk ut, blei det henta inn bedrifter med hagebruksproduksjon blant dei som søkte om produksjonstilskott i jordbruket 31. juli. Tilsvarande opplegg blei følgd i perioden 2006-2009. I denne perioden har populasjonen omfatta om lag 3 000 jordbruksbedrifter med ein eller fleire av dei oppgitte vekstgruppene. Frå og med 2010 er populasjonen henta frå SSBs totalpopulasjon for jordbruksbedrifter, og i 2020 var det om lag 2 000 jordbruksbedrifter som oppfylte minstekrava for teljing.

Skjema blir sende ut elektronisk i januar i året etter undersøkingsåret til dei jordbruksbedriftene som er med i populasjonen.

Det blir gjort kontrollar og rettingar for å sikre konsistens innan eitt enkelt skjema og mellom skjema og tilgjengelege registeropplysningar.

Avling oppgitt med anna eining enn den som er brukt på skjema blir rekna om etter fastsette faktorar.

Statistikken frå og med 2010 byggjer på fullstendig teljingar. På nokre skjema manglar opplysningar om totalavling, og for desse vekstane blir det sett inn ei totalavling basert på eit gjennomsnitt for einingar med vedkomande vekst og med eit areal i same størrelsesorden.

Ikkje relevant

Tal blir ikkje offentleggjort dersom færre enn tre einingar ligg til grunn for ei celle i tabellen, og dette medfører fare for identifisering, dvs. at talet kan førast tilbake til oppgåvegivar eller annan identifiserbar person.

Statistikken frå og med 2010 er direkte samanliknbar med tal for 1999, da statistikken desse åra byggjer på opplysningar gitt i fullstendige teljingar.

I perioden 2000-2009 er same berkningsopplegg nytta, og det er areal frå jordbruksteljinga i 1999 som ligg til grunn for berekningsopplegget i denne perioden. Fordi ein kvart år har gjort berekningar på areal som etter kvart er resultat av fleire års berekningar, kan moglege feil bli forsterka. Feil i arealberekningane vil og påverke berekningane av totalavling. Sjølv om totalavlinga etter kvart er blitt overestimert, gir statistikken likevel eit rimeleg godt bilete av avlinga per dekar.

Primærdata kan innehalde feil og manglar. Til dømes kan det vere vanskeleg å gi gode tal for avling av vekstar som kan bli selt i stk eller bunt, til dømes reddik. Ei rekkje av feila blir oppdaga og retta under revisjon. Kontrollopplegget avslører også logiske feil i utfylling av skjema. Nokre målefeil og feil som oppstår ved handsaming av data er uunngåeleg. Det kan vere feil som oppstår ved revisjon, feil i IT-handsaming og anna. Det er utført eit omfattande arbeid for å minske desse feila så mykje som mogleg.

Fråfall i undersøkinga skuldast manglande innlevering av oppgåve frå einskilde oppgåvegivarar.

For nokre av vekstane er det få produsentar, og fråfall av produsentar med stort areal kan ha monaleg innverknad på kvaliteten av tala.

Kvaliteten på registergrunnlaget for identifisering av populasjonen har også noko å seie for kvaliteten på det ferdige resultatet.

Modellen for undersøkingane i perioden 2000-2009 er basert på at ein kvart år multipliserte fjorårets berekna areal av dei ulike vekstane med ein faktor. Areala som var utgangspunkt for dei ulike vekstane i denne perioden er areal innhenta frå Jordbruksteljing 1999. Fordi ein kvart år gjorde berekningar på areal som etter kvart var resultat av fleire års berekningar, kan mogelege feil ha blitt forsterka. Feil i arealberekningane vil og påverke berekningane.

Frå og med 2010 er areala i undersøkinga henta frå SSBs totalpopulasjon for jordbruksbedrifter. Dette gir grunnlag for årleg oppdatering og korreksjon av arealtala, og også høve til å publisere talet på einingar med ulike vekstar. Forskjellen i berekningsmåte gjer at tala frå og med 2010 ikkje er direkte samanliknbare med tala for perioden 2000-2009.

Ikkje relevant

Kontakt