Jordbruk

Statistikk

Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr
Statistikken har tal på jordbruksbedrifter, storleiken på bedriftene og driftsform.
Gårdbrukernes inntekter og gjeld
Statistikken viser ulike typer inntekter, gjeld, gjeldsrenter mv. for personer som driver jordbruk
Hagebruksavlingar
Statistikken gjev eit oversyn over avling for frukt, bær og grønsaker.
Husdyrhald
Statistikken viser jordbruksbedrifter med husdyr og tal på husdyr.
Kjøtproduksjon
Slaktestatistikken viser total kjøtproduksjon fordelt på dei ulike dyreslaga.
Kommunal forvaltning av landbruksarealer
Statistikken viser oversikt over omdisponering av dyrka og dyrkbar jord.
Korn og oljevekster, areal og avlinger
Statistikken gir en oversikt over kornproduksjonen. Tall for siste årgang er foreløpige.
Landbruksundersøkinga
Statistikken gjev informasjon om arbeidsinnsats, investeringar og vedlikehald i jordbruksbedriftene
Plantevern
Statistikken belyser bruken av plantevernmidler i jordbruket.
Potet- og grovfôravlingar
Statistikken gir ein oversikt over avlinga av potet og grovfôrvekstar.
Mattilsynet - StatRes
StatRes er et system for innsamling av data og publisering av statistikk om statsforvaltningen.
Statistikken oppdateres ikke lenger
Veksthus og planteskoler
Formålet med statistikken er å bedre kvaliteten på totalpopulasjonen av jordbruksbedrifter
Statistikken oppdateres ikke lenger

Statistikk fra andre enn SSB

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 12 av 12
 1. Gårdbrukernes inntekter og gjeld økte fra 2020 til 2021

  Gårdbrukerne hadde en gjennomsnittlig jordbruksinntekt på 198 700 kroner i 2021, en økning på 10,5 prosent fra året før. Renteutgiftene utgjorde 70 200 kroner, og gjennomsnittsgjelden per bruker var 2 844 900 kr, en økning på 5,4 prosent fra året før.

 2. Potet- og grovfôravlingar 2022

  Engavlinga var knappe 2 prosent mindre i 2022 enn i 2021. I alt var avlinga på 3,4 millionar tonn tørrstoff i 2022.

 3. Investeringar i jord- og hagebruk 2021

  I 2021 blei det investert 5,3 milliardar kroner i driftsbygningar og 3,2 milliardar kroner i maskiner og reiskap i jord- og hagebruk. Tilsvarande tal for 2016 var 4 milliardar i driftsbygningar og 2,8 milliarder i maskiner og reiskap.

 4. Utviklingen i bønders inntekter mellom 2004 og 2020

  Formålet med denne rapporten er å beskrive bøndenes inntektsdannelse og å dokumentere hvordan inntektene til bønder og jordbrukshusholdninger har utviklet seg sammenlignet med inntektsutviklingen for andre grupper.

 5. Færre søker om tilskott for å drive med husdyr

  25 700 husdyrprodusentar søkte om produksjonstilskott i mars i år. Det er vel 300 færre enn året før.

 6. Rekordår for norsk frukt i 2021

  Etter eit svært dårleg år for frukt året før var avlingane i 2021 tilbake over normalt nivå. Særleg eple gav gode avlingar og når arealet òg har auka dei siste åra gav det den høgaste produksjonen av norske eple nokon sinne ifølgje dei rapporterte tala i statistikken Hagebruksavlingar.

 7. Planteverntiltak i veksthus i 2020

  Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2021 en elektronisk undersøkelse over rapporteringsplattformen Altinn for å kartlegge bruken av ulike planteverntiltak i veksthus i 2020.

 8. Nær halvparten av alt jordbruksareal i drift er leid areal

  47 prosent av alt jordbruksareal i drift i 2020 var leid areal. De største jordbruksbedriftene leier mest areal.

 9. 64 prosent av mjølkekyrne i lausdriftsfjøs

  I 2020 var 64 prosent av dyreplassane for mjølkeku i lausdriftsfjøs og 35 prosent i båsfjøs. Gjennomsnittleg tal dyreplassar var respektive 42 og 19 i dei to fjøstypane. 55 prosent av dyreplassane var i fjøs med mjølkerobot.

 10. Auke i kornarealet

  Endelege tal frå statistikken Gardsbruk, jordbruksareal og husdyr viser at arealet av korn og oljevekstar auka med 42 100 dekar eller 1,5 prosent frå 2019 til 2020, til 2,83 millionar i 2020.

 11. Jordbrukets kulturlandskap

  Jordbrukslandskapet og beitemarker inngår som ein viktig del av kulturlandskapet i Noreg. Det finns fleire tilskotsordningar i jordbruket for å ta vare på kulturlandskapet.

 12. Små endringar i mengd gjødsel brukt i jordbruket

  I 2020 var til saman 155 600 tonn nitrogen og 20 700 tonn fosfor i mineralgjødsel og husdyrgjødsel tilgjengeleg for jordbruket. Samanlikna med året før er det ein nedgang på 0,7 prosent for nitrogen og uendra mengd for fosfor. Kalium i mineralgjødsel minka òg med 0,7 prosent.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet jordbruk.