Økonomiske analyser, 2/2009

Skattebegrensning gjennom "80-prosentsregelen"

Publisert:

For noen skattytere kan utlignet skatt bli forholdsvis høy, samtidig som den alminnelige inntekten er relativt lav. Den såkalte 80-prosentsregelen innebærer at formuesskatten skal settes ned dersom summen av formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt overstiger 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt. Det er i hovedsak personer med svært høy nettoformue som får redusert skatten som følge av denne særregelen. I 2007 var de samlede nedsettelsene med 80-prosentsregelen om lag én milliard kroner, hvorav over halvparten tilfalt de 100 mest formuende. Regelen er opphevet fra og med 2009 som del av regjeringens tiltak for å skjerpe skattene til de aller rikeste.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt