Økonomiske analyser, 9/2000

"Krake søker make"? : fordelingen av ektepars yrkesinntekt 1973-1997

Publisert:

Økningen i kvinners yrkesaktivitet i de siste 25 årene har hatt stor betydning for familienes økonomi. I denne artikkelen drøfter vi hvordan økningen i kvinnenes inntekt har påvirket inntektsfordelingen for ektepar. Spesielt studerer vi i hvilken grad det er et innslag av "krake søker make" i inntektsfordelingen. Med "krake søker make" mener vi at kvinner med høy inntekt som oftest har menn med høy inntekt, og kvinner med lav inntekt som oftest har menn med lav inntekt. Analysen viser at for par med to yrkesaktive bidrar kvinnenes yrkesinntekt til å forsterke ulikheten i parets inntekt, mens for par med én yrkesaktiv bidrar kvinnenes yrkesinntekt til å utjevne ulikheten. Vi finner et visst innslag av "krake søker make" for par med to yrkesaktive. Graden av "krake søker make" var forholdsvis svak i 1980-årene og noe sterkere i 1990-årene.

Åpne og les artikkelen i PDF

Kontakt