Arveavgiftsundersøkelsen 1998

12,8 milliarder i arv ved privat skifte

Publisert:

Samlet bruttoverdi knyttet til arv ved privat skifte utgjorde 12,8 milliarder kroner. Av dette utgjorde mer enn halvparten fast eiendom. Det samme var tilfelle ved private gaveoverføringer, hvor samlet bruttoverdi utgjorde 8,2 milliarder kroner.

Bankinnskudd utgjorde 4,2 milliarder kroner ved arv i privat skifte og 1 milliard ved gaveoverføringer. En betydelig verdi ved private gaveoverføringer var kontanter med hele 1,5 milliarder kroner.

Gjeld og andre kostnader

Samlet gjeld og andre fradragsberettigede kostnader knyttet til arv ved privat skifte utgjorde til sammen 1,3 milliarder kroner for 1998. Til sammenligning var gjeld og andre kostnader knyttet til de private gaveoverføringene på 2,5 milliarder kroner.

Nettoformue

Nettoformuen er det beløp mottaker av arv eller gaver mottar etter fradrag for gjeld og fradrags-berettigede kostnader, men før eventuell arveavgift er trukket fra. Ved privat skifte utgjorde nettoformuen ved arvesaker til sammen 11,4 milliarder kroner, og ved overføring av gaver 5,7 milliarder kroner.

Figur 1. Formuesverdi, etter type arvegjenstand. Skattefogdene. Arveavgiftsundersøkelsen. Vedtaksdato 1998. Prosent

Formuesverdi, etter type arvegjenstand. Skattefogdene. Arveavgiftsundersøkelsen

Offentlig skifte

Bruttoformuen ved de 82 arveoppgjørene innhentet fra skifterettene og som har gjennomgått offentlig skifte i 1998, hadde en samlet verdi på 78,1 millioner kroner. Her utgjorde bankinnskuddene høyest verdi med 33,4 millioner kroner. Til sammenligning utgjorde verdien av fast eiendom 31,7 millioner og ulike verdipapirer 4,9 millioner kroner.

 

Tabeller

Kontakt