146167
146167
innrapportering
2013-10-30T14:14:00.000Z
no

Pågår

Arbeidskraftundersøkelsen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

Med svarplikt/opplysningsplikt menes at Statistisk sentralbyrå på en del sentrale statistikkområder kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportører som ikke avgir de etterspurte rapporter innen en gitt frist. Dette er et slikt sentralt statistikkområde. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i Lov om rettsgebyr (lov av 17.12.1989 nr 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf kgl.res. av 16. juni 1989 nr 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr 1228.

Kontakt

Lover og regler