Gå til Altinn rapportering


Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger som danner grunnlag for å lage statistikk som beskriver økonomisk aktivitet i ulike næringer.

Opplysningene som samles inn, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten). For foretak som har flere virksomheter, skal opplysningene også fordeles på de enkelte virksomhetene (underenhetene) for å si noe om utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Viktige brukere av statistikken er planleggere, aktører i næringslivet og interesseorganisasjoner. Også i den politiske debatten og i den økonomiske politikken er den av stor betydning. Ikke minst er statistikken en viktig del av datagrunnlaget i nasjonalregnskapet.

Statistikken utarbeides i tråd med EØS-avtalen. Der sammenlignes statistikken med tilsvarende statistikk for hele EØS-området.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn.

Rapporteringen gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til omsetning, kostnader og investeringer. For å kunne beskrive strukturen og utviklingen på geografisk nivå og etter næring trenger vi tall på sentrale regnskapsstørrelser fordelt på den enkelte virksomhet/bedrift.

Vi trenger også opplysninger om utgifter til blant annet:

  • datautstyr
  • programvare
  • vikarer
  • handelsvarer

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Kun foretak som er valgt ut til å svare på undersøkelsen er ilagt opplysningsplikt. Utvalget til undersøkelsen trekkes hvert år. Større enheter kan regne med å bli trukket ut hvert år

Plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10

Retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20 og statistikkforskriften § 4

Retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

Retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Trenger du hjelp?

Veiledning - hvordan sende inn opplysninger

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.
Dette skjemaet finner du  i innboksen til virksomheten (underenheten). For å se virksomheter (underenheter), klikk på «underenheter». Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.
For mer informasjon se veiledningen "Veiledning - hvordan sende inn opplysninger".

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til foretaket vi ikke har mottatt opplysninger fra innen svarfristen. Vedtaket faller bort hvis opplysningene blir sendt innen ny svarfrist. De som fortsatt ikke har svart innen ny svarfrist, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral for innkreving og eventuelt tvangsinndrivelse.

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når dere skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at dere kan gå ut og inn av skjema hvis dere for eksempel trenger å lete opp opplysninger. Husk å skifte til neste side før dere går ut av skjemaet.

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få vedtak om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker til at dere trenger utsettelse, ta kontakt med oss. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i «arkiv» i Altinn.

Når skjemaet er sendt inn, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan dere skrive ut eller sende til en e-postadresse. Alle innsendte skjemaer ligger i «arkiv» i Altinn.