122782
122782
innrapportering
2013-06-12T14:14:00.000Z
no

Pågår

Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

Formålet med kirkelig årsstatistikk er å gi en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Regnskapsoppgavene skal gi oversikt over økonomien i de kirkelige fellesrådene.

Denne lenken viser status på innrapporteringen: Innrapporteringsstatus

 

Meldinger:

 

20. juni 2019

Det er ikke lenger mulig for fellesrådene å rapportere regnskapsskjemaene frem til 26.6. Det gjelder skjema 31A/0F og 31B/0G.

 

Rapportering for kirkelige fellesråd og menighetsråd

På denne siden kan Årsstatistikk for Den norske kirke og regnskap for de kirkelige fellesrådene innrapporteres.

Innrapportering av skjema 28 - Årsstatistikk for Den norske kirke - utføres på oppdrag av Kirkerådet med hjemmel i Lov om Den norske kirke (kirkeloven) §9 siste ledd.

Statistikken gir opplysninger om bl.a. kirkelige handlinger som dåp, konfirmasjon, vigsler og gravferder, samt annen aktivitet i menigheten/soknet i løpet av et år.

Innrapportering av regnskapsoppgaver for alle landets kirkelige fellesråd (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) .

Regnskapsrapportene samles inn av Statistisk sentralbyrå på oppdrag fra Kulturdepartementet (KUD).

Bakgrunnen for innsamlingen var den nye kirkeloven av 7.juni 1996. Loven resulterte i at soknene ble egne juridiske enheter, og menighetsråd og fellesråd fikk regulert sine oppgaver i loven. Kirken ble dermed tatt ut av kommuneregnskapet, men er fortsatt er en del av offentlig forvaltning, og skal derfor inngå i Nasjonalregnskapet. I dag publiseres regnskapsstatistikk for fellesrådene (inkludert sokneråd i kommuner med bare ett sokn) på nasjonalt nivå årlig. Departementet varslet i 2008 at regnskapsstatistikk for menighetsrådene ikke skal rapporteres hvert år, og per i dag det er ikke kommet noe signal om når dette er ønsket neste gang.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen