127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204)

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for IPLOS-registeret. Statistisk sentralbyrå er databehandler og behandler opplysningene i IPLOS på vegne av Helsedirektoratet. Skattedirektoratet er tiltrodd pseudonymforvalter for IPLOS-registeret.

 

Resultater fra IPLOS-data 2017

I løpet av 2017 var det totalt 361 402 unike personer som mottok én eller flere kommunale helse- og omsorgs­tjenester, eller 6,8 prosent av befolkningen i Norge. I 2007 var det til sammen­ligning 306 919 mottakere av slike tjenester gjennom året, noe som den gang representerte om lag 6,5 prosent av befolkningen. I perioden 2007-2017 har dermed antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester økt med om lag 18 prosent.

Fire av ti mottakere av kommunale omsorgstjenester var under pensjonsalderen på 67 år (40 prosent) i 2017, og hver fjerde mottaker er under 50 år. Andelen av alle tjenestemottakere under pensjonsalder har økt med 6 prosentpoeng siden 2007. I 2017 var ellers nær 1 av 20 (5 prosent) under 18 år.

 De fleste bor i egen bolig

Nær 2 av 10 tjenestemottakere (18 prosent) bor på institusjon eller i en bolig med fast tilknyttet personell hele døgnet. 1 av 10 bor i en annen bolig som kommunen stiller til disposisjon, og noen av disse boligene har fast personell deler av døgnet. De aller fleste mottakere av helse- og omsorgstjenester, 7 av 10, bor imidlertid i egen bolig.

Unge mottar bistand i hjemmet

De eldste og yngste mottakerne er de som oftest har omfattende bistandsbehov. Blant tjenestemottakerne i aldersgruppen 0-17 år var 30 prosent registrert med omfattende bistandsbehov i 2017, men det er blant mottakere over 90 år andelen med omfattende bistands­behov er størst, med 34 prosent. Til sammenligning varierer andelen med omfattende bistandsbehov fra 17 til 24 prosent i de øvrige aldersgruppene. Andelen som har omfattende bistandsbehov er klart større blant yngre som mottar helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i egen bolig enn blant eldre mottakere av disse tjenestene. Det har sammenheng med at eldre med omfattende bistandsbehov ofte har langtidsopphold i institusjon.

 Andelen som får privat ubetalt hjelp går ned

Sammensetningen av tjenesteproduksjonen i kommunene har endret seg lite i perioden fra 2009 til 2017. Det kan se ut til at den langsiktige tendensen til at relativt flere får helsetjenester i hjemmet og færre får bare praktisk bistand fortsetter. Men endringene fra ett år til et annet er små, og hovedinntrykket er stabilitet. Ved ut­gangen av 2017 mottok 42 prosent av alle tjenestemottakere en form for ubetalt privat hjelp, noe som er en nedgang på 4 prosentpoeng siden 2015.

Rapporten har som formål å utnytte informasjonen som ligger i IPLOS-registeret (et register for Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk)  ved å vise enda mer detaljert statistikk over mottakere av helse- og omsorgstjenestene enn det som publiseres under statistikk over omsorgstjenester på SSBs nettsider (http://www.ssb.no/pleie/) og gjennom KOSTRA.

Klikk her for rapporten:

NB! Innsending av IPLOS-data for 2017 er overtatt av Helsedirektoratet. For informasjon om innsendingsprosedyre kontakt:

 

 

 

Bestilling av spesialstatistikk fra IPLOS registeret

Det kan bestilles spesialstatistikk basert på opplysninger i IPLOS-registeret. Forutsetningen er at bestilling er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften. Slike oppdrag faktureres etter gjeldende satser i SSB.

Oversikt over informasjon i IPLOS-registeret:

Variabelliste IPLOS

Data til forskning

Forespørsler om 'utlevering av individdata og sammenstilt statikk til forskning' fra IPLOS skal rettes til Helsedirektoratet. Mer informasjon, søknadsskjema m.m. finnes på: Helsedirektoratet data til forskning og Innsendingsveileder Forskerdata til IPLOS

Krypteringsprogram  Dette programmet skal bare brukes av forskere.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen