127019
127019
innrapportering
2016-12-09T13:08:00.000Z
no

Ikke aktiv

IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

Måleperiodeårlig

Innhold

Formål

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204)

Helsedirektoratet er databehandlingsansvarlig for IPLOS-registeret. Statistisk sentralbyrå er databehandler og behandler opplysningene i IPLOS på vegne av Helsedirektoratet. Skattedirektoratet er tiltrodd pseudonymforvalter for IPLOS-registeret.

Resultater fra IPLOS-data for 2016

Fra 2007 til 2016 økte antall mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester 16 prosent til vel 355 000. Flest mottakere finner vi blant de eldste. Andelen av mottakerne som er under pensjonsalder, har i denne perioden økt med 6 prosentpoeng.            

I 2016 var 39 prosent av mottakerne av kommunale omsorgstjenester under pensjonsalderen på 67 år, hver fjerde mottaker var under 50 år, og 1 av 20 mottakere under 18 år.            

Et mindretall bor på institusjon

De aller fleste mottakere av helse- og omsorgstjenester, 7 av 10, bor i egen bolig. Hver fjerde mottaker med omfattende bistandsbehov bor i vanlig bolig. Blant tjenestemottakere med langtidsopphold i institusjon er 75 prosent 80 år eller eldre, mens bare 1 prosent er yngre enn 50 år.            

Unge mottar bistand i hjemmet

De eldste og yngste mottakerne er dem som oftest har omfattende bistandsbehov. Blant tjenestemottakerne i aldersgruppen 0-17 år var 29 prosent registrert med omfattende bistandsbehov i 2016, men det er blant mottakere over 90 år andelen med omfattende bistandsbehov er størst: 34 prosent. Til sammenligning varierer andelen med omfattende bistandsbehov fra 17 til 24 prosent i de øvrige aldersgruppene. Omfattende bistand kan være praktisk bistand eller helsetjenester i hjemmet. Andelen som har omfattende bistandsbehov, er klart større blant yngre som mottar helsetjenester i hjemmet og praktisk bistand i egen bolig, enn blant eldre mottakere av disse tjenestene. Det har sammenheng med at eldre med omfattende bistandsbehov ofte har langtidsopphold i institusjon.            

Ved utgangen av 2016 mottok 50 prosent av alle tjenestemottakere en form for ubetalt privat hjelp, noe som er en økning på 5 prosentpoeng siden 2015.            

Rapporten har som formål å utnytte informasjonen som ligger i IPLOS-registeret (et register for Individbasert Pleie- og omsorgsstatistikk)  ved å vise enda mer detaljert statistikk over mottakere av helse- og omsorgstjenestene enn det som publiseres under statistikk over omsorgstjenester på SSBs nettsider (http://www.ssb.no/pleie/) og gjennom KOSTRA.

Klikk her for rapporten: Kommunale helse- og omsorgstjenester 2016

Innsending av IPLOS-data for 2017

Det er nå lagt ut nye offentlige krypteringsnøkler som gjelder for innsendinger i 2018. Disse skal lastes ned og brukes ved innsending av IPLOS-data for 2017.

Krypteringsprogram for kommunenes innsending ligger under arkfanen «Veiledning».

Frist for innsending av IPLOS-data er 15. januar 2018

Informasjonsbrev

Informasjon fra Helsedirektoratet til kommunene

Bekreftelse på innrapportering

Kommunene vil, via e-post, få kvittering etter at IPLOS-data er lest inn hos SSB. Kvitteringen sendes ut én gang i døgnet, kl 08:00. Kvittering sendes e-postadressen kommunen har oppgitt i krypteringsprogrammet.

Bestilling av spesialstatistikk fra IPLOS registeret

Det kan bestilles spesialstatistikk basert på opplysninger i IPLOS-registeret. Forutsetningen er at bestilling er i tråd med formålet i IPLOS-forskriften. Slike oppdrag faktureres etter gjeldende satser i SSB.

Oversikt over informasjon i IPLOS-registeret:

Variabelliste IPLOS

Data til forskning

Forespørsler om 'utlevering av individdata og sammenstilt statikk til forskning' fra IPLOS skal rettes til Helsedirektoratet. Mer informasjon, søknadsskjema m.m. finnes på: Helsedirektoratet data til forskning og Innsendingsveileder Forskerdata til IPLOS

Krypteringsprogram  Dette programmet skal bare brukes av forskere.

Kontakt