Offentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

Alle undersøkelser offentlig

Vis kun undersøkelser som pågår

 • B

 • Ikke aktiv

  Bruk av IKT i staten

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0536

 • Pågår

  Bruk av kommunenes boliger

  Måleperiode: årlig

  Kommunale boliger er grunnsteinen i kommunenes boligsosiale arbeid. Kommunene har tidligere rapportert til KOSTRA at de i 2016 disponerte til sammen 108 800 boliger. Det finnes imidlertid ikke en god samlet oversikt over hvor mange av disse boligene som er omsorgsboliger, hvor mange som er utleieboliger for vanskeligstilte og hvor mange boliger som er tjenesteboliger for blant annet ansatte i kommunen.

 • E

 • Pågår

  Egenmeldt sykefravær

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0182

 • F

 • Pågår

  Finansiering av politiske partier

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0604

  På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statistisk sentralbyrå (SSB) alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene om å rapportere inntektsopplysninger, kostander og balansetall. Formålet med rapporteringen er å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirkning av korrupsjon ved åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, jf. partiloven § 1.

 • Pågår

  Forenklet næringsoppgave

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0425

 • G

 • Pågår

  Godstransport på kysten - kvartal

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0722, RA-0723

  Undersøkelsen innhenter data for statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken skal beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet. I undersøkelsen bes det derfor om at godsomslaget på ethvert laste-/lossested angis med opprinnelse/destinasjon og vareslag. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • Ikke aktiv

  Godstransport på kysten - årlig

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0438

  Undersøkelsen er etablert for å innhente data til statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken er gjennom EØS-avtalen en del av Norges forpliktelser overfor EU, og alle land i EU utarbeider tilsvarende statstikk. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

 • I

 • Ikke aktiv

  IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

  Måleperiode: årlig

  IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som danner grunnlag for blant annet nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. IPLOS registeret er etablert som et individbasert pseudonymt register med basis i egen forskrift: "Forskrift om pseudonymt register for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk" (17. februar 2006 nr 204)

 • K

 • Ikke aktiv

  KOSTRA innrapportering

  Måleperiode: årlig

  KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon om kommunal virksomhet. Opplysningene hentet inn av Statistisk sentralbyrå nyttes til utarbeidelse av styringsinformasjon for kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

   

 • Pågår

  Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

  Måleperiode: årlig

  Formålet med kirkelig årsstatistikk er å gi en oppsummering av kirkelig virksomhet i soknet/kommunen. Regnskapsoppgavene skal gi oversikt over økonomien i de kirkelige fellesrådene.

 • Pågår

  Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

  Måleperiode: kvartalsvis

  De rapporterte regnskapsdataene er et viktig bidrag i SSB sitt arbeid med å lage kvartalsvis statistikk om offentlig forvaltnings inntekter og utgifter og kvartalsvis nasjonalregnskap.

 • L

 • Pågår

  Ledige stillinger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0678

 • Ikke aktiv

  Lønnsstatistikk, ansatte i staten. Statens sentrale tjenestemannsregister

  Måleperiode: halvårlig

  Dataene per 1. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandliger om lønn- og arbeidsvilkår, lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid, beregning av lokale potter og Finansdepartementets kompensasjoner for lønnsoppgjøret per budsjettkapittel.

  Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter dataene per 1. oktober som grunnlag for offisiell lønnsstatistikk for alle ansatte i staten. Statistikken viser lønnsnivået og endring i lønn for ansatte i staten.

  Tellingen per 1. mars danner grunnlaget for vedlegget i Prop.1 S  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

   

 • S

 • Ikke aktiv

  Spesialisthelsetjeneste innrapportering - helseforetak og private institusjoner

  Måleperiode: årlig

  Formålet med statistikken er å gi statistikk og styringsinformasjon om kapasitet, virksomhet, aktivitet, personell og økonomi i spesialisthelsetjenesten.

Kontakt