131341
131341
innrapportering
2013-08-05T09:43:00.000Z
no

Ikke aktiv

Vareundersøkelse for industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Utfyllingen av skjemaet

Skjemaet for varestatistikken er basert på foretaket som enhet. Skjemaet er delt i fire sider i Altinn, der side én omhandler opplysninger om foretaket. ‘

På side to (produksjonssiden) gir dere opplysninger for omsetning av produserte varer fordelt på spesifikke produkter (siden tar også med opplysninger for handelsvarer og totale driftsinntekter som kontrollspørsmål for at de fordelte produksjonsoppgavene skal stemme overens med driftsinntektene).

På tredje side (innsatsvaresiden) ønsker SSB å få oversikt over de viktigste innsatsvarene som brukes i produksjonen.

Vi ber om at skjemaet fylles ut så nøyaktig som mulig. Opplysningene om driftsinntekter skal i prinsippet være konsistente med tilsvarende tall i foretakets årsregnskap. Der opplysninger mangler eller skjemaets spesifikasjoner går på tvers av eksisterende data i foretaket, ber vi om at dere svarer etter beste skjønn. Opplysningene kan eventuelt være basert på foreløpige tall for driftsinntektene.

Produksjonsstatistikk for industrien (PRODCOM)

Omsetning

SSB trenger en spesifisert oversikt over foretakets totale driftsinntekter. Sum driftsinntekter tilsvarer post 9000 i Næringsoppgave 2 (regnskapsskjemaet som dere sender til ligningsmyndighetene).

Merverdiavgift og særavgifter på salget av produktene skal ikke inkluderes i noen av opplysningene.

Postene a til d omfatter bare den delen av foretakets inntekter som er direkte knyttet til industri og bergverksdrift. Her skal dere ikke føre inntekter fra f.eks. olje- og gassutvinning, bygge- og anleggsvirksomhet, engros- og detaljhandel og annen ikke-industriell tjenesteyting.

a. Salg av egenproduserte varer

Her fører dere verdien av salg av egenproduserte varer i året. Hvis produksjonen av et produkt strekker seg over flere regnskapsår, oppgis salgsverdi av årets leveranse. Varer leieprodusert i andre foretak føres også her. Salget oppgis til fabrikkpriser, det vil si at frakt og spedisjon skal være trukket fra.

For å få fram samme driftsinntekt som i årsregnskapet, legges eventuelt frakt/spedisjon til igjen under post g "Korreksjoner". Interne leveranser mellom bedrifter/avdelinger innenfor foretaket skal ikke føres, og heller ikke eventuelle særavgifter på produktene. Hvis varene er leaset eller leid ut, føres normal (markedsmessig) salgsverdi på første utleietidspunkt.

b. Reparasjonsarbeid

Bare reparasjons- og vedlikeholdsarbeid utført for andre foretak skal føres, og verdien er godtgjørelsen for reparasjonsarbeidet medregnet kostnader til materialer og deler. Merk at reparasjon og vedlikehold av motorkjøretøyer, kontor og datamaskiner og husholdningsvarer ikke skal føres her, men under post f.

c. Monterings- og installasjonsarbeid

Som hovedregel skal montering og installasjon av egenproduserte varer (komponenter) inngå i salgsverdien av disse varene (komponentene), dvs. post a, og da føres ingen inntekter under post c. Her oppgis bare verdien av monterings- og installasjonsarbeid som ikke kan henføres til de spesifiserte produktene. Merk at det i denne posten ikke skal inngå montering/installasjon hos kunder av innkjøpte varer i handelsvirksomhet (post e) eller bygge- og anleggsvirksomhet (post f).

d. Leiearbeid

Her føres godtgjørelse for leiearbeid utført på varer holdt av oppdragsgiver, medregnet eventuelle egne materialer. Eksempler på leiearbeid er leieslakting, leiemaling og leiesøm av klær.

Sum omsetning som skal spesifiseres

Dette er summen av postene a til d. Denne skal spesifiseres på ulike produkter nederst på siden.

Postene e og f omfatter driftsinntekter som ikke er knyttet direkte til industri og bergverksdrift.

e. Salg av handelsvarer

I denne posten oppgis videresalg av innkjøpte varer som ikke er bearbeidet utover pakking og klargjøring for salg. Her inngår både detalj- og engrosomsetning.

f. Andre inntekter

Andre inntekter er inntekter fra andre virksomhetsområder enn industri og bergverksdrift. Her inngår inntekter fra olje- og gassutvinning, jordbruk, skogbruk og fiske, bygge- og anleggsvirksomhet og ikke-industriell tjenesteyting. I tillegg føres leieinntekter, provisjonsinntekter, lisensinntekter, fraktinntekter, gevinst ved avgang av anleggsmidler, offentlige tilskudd o.l. her. De viktigste inntektene bes spesifisert i meldingsrubrikken på siste side i skjemaet.

g. Korreksjoner

Korreksjoner er en hjelpepost for å komme fram til sum driftsinntekter, som tilsvarer post 9000 i Næringsoppgaven. Foretak som utfører produksjon som strekker seg over flere regnskapsår, skal føre salgsverdien av årets leveranser under post a.

Eventuell korreksjon for å komme fram til samme driftsinntekt som i foretakets årsregnskap, skal føres på post g. Dette gjelder spesielt innen skipsbygging, bygging av moduler til oljeplattformer og annen tidkrevende verkstedproduksjon. Andre korreksjoner kan være utgifter til frakt og spedisjon som skal fratrekkes i post a.

Vær vennlig å spesifisere korreksjonene i meldingsrubrikken på siste side i skjemaet

Produktspesifikasjon

Nederst på produksjonssiden av skjemaet skal den industrielle produksjonen (tilsvarer sumpost av a+b+c+d øverst på siden) spesifiseres på ulike produktkoder. Produktinndelingen, som følger den felles Prodcomlisten for EØS området, er bygget opp etter foretakets aktiviteter og delt inn i næringsgrupper. For hvert varenummer føres salgsverdi (som beskrevet over) og tilhørende mengde. Mengden skal føres netto uten emballasje, og i den enhet som er oppgitt på skjemaet. For å få en best mulig statistikk er det viktig at mengde fylles ut, selv om det kan være store pris- og kvalitetsforskjeller mellom produkter som faller inn under samme kode

På skjemaet er det oppført de produktkoder som antas å være mest relevante for foretaket. Hvis foretaket produserer varer som ikke er spesifisert på skjemaet, eller som dere er usikre på hvor skal plasseres, føres disse opp under «Andre varer» helt nederst på skjemaet med nøyaktig beskrivelse. Til slutt summeres verdiene av alle solgte produkter, og denne summen skal tilsvare sum (a+b+c+d) under første hovedavsnitt.

For enkelte varer skal man i tillegg til verdi og mengde av salget også oppgi den totale produksjonsmengden i løpet av året. Totalproduksjonen er både produksjonen beregnet for salg og produksjonen av mellomprodukter for videreforedling i foretaket.

Den årlige produksjonsstatistikken for industriforetak er ikke sammenfallende med den månedlige "Oppgave over produksjon og omsetning" som enkelte industribedrifter mottar fra Statistisk sentralbyrå. De to undersøkelsene avviker med hensyn til oppgaveenhet, tidsrom, produktinndeling, produksjonsbegreper og produktspesifisering av omsatt egenproduksjon.

Innsatsvare (Råvareundersøkelse)

Spesifisert forbruk av innsatsvarer (råvarer/halvfabrikata)

Det skal gis en spesifisert oversikt over foretakets kjøp/forbruk av innsatsvarer. På skjemaet er det oppført de innsatsvarekoder som antas å være mest relevante for næringen foretaket er plassert under. Hvis foretaket kjøper varer som ikke er spesifisert på skjemaet, eller som dere er usikre på hvor skal plasseres, føres disse opp med nøyaktig beskrivelse under «Andre varer» midt på innsatsvaresiden.

Andel oppgitt av samlet råvareforbruk

Oppgi også hvor stor andel av det totale innsatsvareforbruket som er spesifisert på denne siden. For eksempel hvis foretaket har veldig mange forskjellige innsatsvarer som kun brukes litt av hver, kan disse utelates fra å oppgis separat. SSB ønsker derimot at dere gir en indikasjon på hvor stor bruken av innsatsvarer er ved å anslå hvor mye de kodene som er oppgitt, utgjør av alt som blir brukt. Slik kan SSB bruke tallene på en bedre måte når vi sammenligner med det som framkommer av Næringsoppgaven.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen