På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

131341
131341
innrapportering
2013-08-05T09:43:00.000Z
no

Pågår

Vareundersøkelse for industrien

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Vareundersøkelse for industrien (RA-1130)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på vareproduksjon og gi nasjonalregnskapet mulighet å lage kryssløpsanalyser trenger vi informasjon om:

  • solgt omsetning av varer fordelt på eksakte produkter og tjenester
  • bruken av innsatsvarer i produksjonen fordelt på eksakte produkter

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMAER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken er nødvendig for nasjonalregnskapet og er et krav ifølge EØS-avtalen. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå den økonomiske aktiviteten i industrien og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett
  • ansvarlig revisor

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre med rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen