215555
215555
innrapportering
2015-01-21T14:18:00.000Z
no

Ikke aktiv

Varestrømsundersøkelsen

Innhold

Hvordan går en frem for å rapportere varestrømsundersøkelsen 2014?

I varestrømsundersøkelsen skal det rapporteres varesendinger ut fra eget anlegg til norske kunder. I tillegg skal det også rapporteres interntransport, dvs. sendinger/varetransport mellom egne anlegg som ligger på ulike adresser.

Sendingsnummer

Sendingen identifiseres ved sendingsnummer/fraktbrevnummer eller et annet nummersystem som foretaket bruker. Store transportører identifiserer som regel hver sending med et sendingsnummer. I tillegg oppgis dato for sendingen i 2014. For å unngå overlapping av sendingsnummer, brukes kombinasjonen sendingsdato og sendingsnummer for å få en unik identifikasjon av hver sending.

Sendingsdato er den datoen da varen ble sendt fra virksomhetens anlegg/lager.

Avsenderadresse er den adressen hvor varen/sendingen ble sendt fra. Ofte, men ikke alltid, er dette virksomhetens beliggenhetsadresse.  Avsenderadressen oppgis som:

            Gateadresse med gatenummer

            Postnummer knyttet til avsendingssted

Leveringssted er adressen hvor varen/sendingen ble sendt, dvs utleveringssted til kunden. Leveringsstedet oppgis som:

            Gateadresse med gatenummer

            Postnummer knyttet til leveringsstedet 

Varemengde. Sendingens samlede vekt eller volum i kg eller m³.

Verdi på varene i sendingen. Inneholder sendingen mange forskjellige varer, rapporteres en gjennomsnittsverdi for alle varene i sendingen.

 

Lastetype

Dette er informasjon om hvordan sendingen ble sendt/pakket. Listen bygger på: Type of Cargo Classification, Commission Delegated Decision 2012/186/EU, 03/02/2012

Kodeliste lastetype

0.   Flytende bulkgods, f.eks. petroleumsprodukter, melk

1.   Fast bulkgods, f.eks. grus, flis, korn

2.   Store containere, 20 fot eller mer, vekselflak

3.   Andre containere

4.   Pakkegods, stykkgods, palletert gods, rullebur

5.   Stroppet gods, storsekker

6.   Selvgående mobile enheter f.eks. personbiler,  motorredskap, levende dyr, traktorer o.l.

7.   Andre mobile enheter, ikke selvgående, f.eks. henger, campingvogn

9.   Andre godstyper, f.eks. kasser og uinnpakkede gjenstander

 

Viktigste transportmåte/middel. Mange sendinger har omlasting underveis.  Velg den viktigste transportformen eller bruk skjønn. Finnes ikke informasjon om transportmåte, la kolonnen være uutfylt.

Kodeliste transportmåte

10.   Båt/Fartøy

20.   Tog/jernbane

30.   Lastebil/Bil

40.   Fly/ Luftfartøy

90.   Eventuell annen transportmåte

Brukte virksomheten en ekstern transportør?

SSB henter inn opplysninger om alle sendinger organisert via

Bring, PostNord  Logistics, DB Schenker, Kühne-Nagel, DHL og NorLines AS.

Det er viktig at dere rapporterer samtlige sendinger som ikke går via disse rapportørene. Har du problemer med å skille ut sendinger som organiseres via en av disse transportørene, kan SSB gjøre det  ved hjelp av sendingsnummeret.

Ble frakten betalt av kunden?

Svar Ja eller Nei. Dette er informasjon som viser om transportkostnaden inngår i vareprisen eller ikke.

Kontakt