215555
215555
innrapportering
2015-01-21T14:18:00.000Z
no

Ikke aktiv

Varestrømsundersøkelsen

Innhold

Hvilken rolle må jeg ha i Altinn for å kunne rapportere?

Den som skal svare må ha rollen " Utfyller/Innsender" for å kunne levere skjemaet i Altinn. Ta kontakt med daglig leder i din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn

 

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. Ordinære purringer med varsel/vedtak om tvangsmulkt sendes ut og saken blir oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

 

Hvordan er vi blitt trukket ut til å være med i denne undersøkelsen?

Som bakgrunn for trekking av virksomheter til denne undersøkelsen brukes bl.a. data fra bedrifts- og foretaksregisteret og omsetning registret i mva-registeret. Virksomheter i følgende næringer inngår i undersøkelsen:

o B – Bergverk og utvinning unntatt olje (05-09 unntatt 06)

o C – Industri (10-33)

o G – Agentur- og engroshandel (45.1 + 46)

o E – Renovasjonsvirksomhet (38+39)

Det vil således være en samlet vurdering ut fra ovennevnte, og andre kilder, som ligger til grunn for vår utvalgstrekking. Videre kan også hensynet til å ha en viss dekningsgrad innenfor en særskilt næring og region(lokalisering), være avgjørende for vår sammensetning av utvalget. 

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

Med svarplikt/opplysningsplikt menes at Statistisk sentralbyrå på en del sentrale statistikkområder kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportører som ikke avgir de etterspurte rapporter innen en gitt frist. Dette er et slikt sentralt statistikkområde. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i Lov om rettsgebyr (lov av 17.12.1989 nr 86). Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf kgl.res. av 16. juni 1989 nr 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr 1228.

Hvordan rapporterer jeg mer enn 1 sending i Altinn-skjemaet?

Dersom du skal rapportere mer enn 1 sending i Altinn skjemaet får du opp en ny spørresekvens for utfylling ved å gå nederst på siden i skjemaet du har fylt ut og trykke på «LEGG TIL EN NY SENDING».

Jeg finner ikke skjemaet mitt i Altinn?

Varestrømsundersøkelsen har en egen innsendingstjeneste i Altinn. Den heter RA-0744 Varestrømsundersøkelsen 2014. Se også "Hvordan finne virksomheter i Altinn" under dokumenter til høyre i dette skjembildet. eller veiledningen i Altinn om hvordan du finnes skjemaet: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/

Jeg har problemer med å få lagt til vedlegg i skjemaet.

Dette problemet kan skyldes at du bruker Google Chrome, forsøk med Internet Explorer. Dersom du fortsatt har problemer kan du kontakte Altinn brukerservice på tlf. 75 00 60 00.

 

Kontakt