122267
122267
innrapportering
2013-06-11T10:57:00.000Z
no

Pågår

Utenriksøkonomi - årlig

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Utenriksøkonomi – årlig (RA-0532)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Rapporteringen omfatter finans-, balanse- og egenkapitalposter mv. mot utlandet. Utenriksregnskapet viser drifts- og finanstransaksjoner i løpet av et kvartal. I årsrapporteringen skal beløpene fordeles på land og valuta der dette er angitt i skjemaet. I kvartalsrapporteringen er fordeling på land og valuta frivillig, men de rapportørene som fordeler på land og valuta i rapporten for 4. kvartal, slipper å rapportere årsundersøkelsen.

For å kunne lage god statistikk på området utenriksøkonomi trenger vi informasjon om selskapers forbindelse med og tilknytning til utlandet, blant annet:

finansposter

 • mottatt/utbetalt utbytte
 • konserninterne/konserneksterne rentekostnader/inntekter

balanseposter

 • investeringer
 • konserninterne og konserneksterne, kort- og langsiktige gjeld- og fordringsposter
 • egenkapitalposter, dersom deler av eller hele selskapet er eid fra utlandet

Informasjon og veiledning til utfylling av Utenriksøkonomi – årlig (RA-0532) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen gir informasjon om Norges økonomiske forbindelser med utlandet. Statistikken utgjør en viktig del av utenriksregnskapet, og offentlige virksomheter, næringsliv, forskere, media og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene innenfor utenriksøkonomi/internasjonal økonomi og planlegge for framtiden.

Dataene vil bli benyttet i framstillingen av utenriksregnskapet og kredittindikatorene for Norge. Videre lages utenriksregnskapet blant annet for å innfri forpliktelser overfor internasjonale organisasjoner, som IMF, Eurostat, OECD og BIS, som bruker tallene til internasjonale sammenligninger.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsmedarbeider

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretaket innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt