300697
300697
innrapportering
2017-03-17T10:51:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med skip og borerigger

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Utenrikshandel med skip og borerigger (RA-0040)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk over utenrikshandel med skip og borerigger trenger vi informasjon om import og eksport av skip og borerigger. Dere mottar undersøkelsen fordi SSB har informasjon som tyder på en endring i nasjonaliteten til skipet/plattformen.

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å utarbeide statistikk om Norges utenrikshandel med varer og tjenester. Eksport og import av varer er sentrale størrelser i det samfunnsøkonomiske bildet, både for å beskrive strukturelle forhold i økonomien og for å overvåke konjunkturene.

Statistikken er bygd opp som en del av et nasjonalt og internasjonalt statistikksystem og benyttes i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet i SSB.

Hvem skal rapportere

SSB sender undersøkelsen til foretak som synes å ha vært involvert i en transaksjon som innebærer at nasjonaliteten til et skip eller en rigg er endret. Dette er basert på endringer gjort i nasjonale eller internasjonale registre. Om foretaket mener at dette ikke er korrekt ber vi om at dette utdypes i undersøkelsens kommentarfelt.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
  • Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen