På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

180602
180602
innrapportering
2014-06-03T08:54:00.000Z
no

Ikke aktiv

Transport med varebiler

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått brev fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om deltakelse i undersøkelsen Transport med varebiler (RA-0631)? Her får dere informasjon om undersøkelsen, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

SSB samler inn opplysninger godsbilenes trafikk og transportarbeid.

Vi trenger informasjon om:

  • aktiviteter bilen brukes til
  • hvor langt bilen kjører i ulike regioner
  • hvilke typer varer som eventuelt blir transportert
  • drivstofforbruk

Opplysningene vi samler inn, gjelder kjøringen i en enkelt rapporteringsuke.

Dersom bilen blir disponert av andre som leasingbil eller utleiebil, må undersøkelsen så raskt som mulig delegeres videre til riktig bruker. For mer informasjon om delegering av roller, se veiledningen «Slik kan du dele og gi tilgang til skjema i Altinn» i høyre marg.

Under DOKUMENTER i høyre marg finner dere en kjøredagbok som kan brukes under rapporteringsuken. I denne fører dere opp antall kjørte kilometer og fraktet gods. Denne vil være til hjelp når dere skal fylle ut skjemaet i Altinn.

Slik rapporterer dere

I tilsendt brev står det oppgitt hvilken uke dere skal rapportere for. Når denne rapporteringsuken er over, skal skjemaet besvares i Altinn.

Privatpersoner som skal svare på undersøkelsen, finner skjema i sin personlige Altinn-innboks.

Foretak som er trukket ut til å svare, finner skjema i foretakets innboks i Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge bruken av varebilene i Norge, og å forbedre datagrunnlaget om transporten som utføres av varebiler, kombinerte biler og små lastebiler.

Dette transportsegmentet får økende betydning framover, spesielt i byene. Sammen med data fra den løpende undersøkelsen om lastebiler, vil det være mulig å gi et komplett bilde av godstransporten på vei.

Statistikken vil bli brukt til regional og nasjonal planlegging av infrastrukturtiltak, blant annet i samband med utarbeidelsen av Nasjonal transportplan og ved analyser opp mot andre transportformer.

Hvem skal rapportere

SSB sender undersøkelsen til omtrent 12 000 eiere for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Kjøretøyregisteret, av en populasjon bestående av omtrent 470 000 biler. Undersøkelsen gjelder varebiler, kombinerte biler og lastebiler med tillatt nyttelast under 3 500 kg. Nyttelast er totalvekten for bilen fratrukket egenvekten og vekten av føreren (75 kg).

Til foretak: Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen