218461
218461
innrapportering
2015-02-13T12:27:00.000Z
no

Pågår

Priser for IT-tjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser for IT-tjenester (RA-0608)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om antall ansatte fordelt på stillingskategorier og kompetansenivå samt gjennomsnittlig fakturerte timepriser for ansatte fordelt på stillingskategorier og kompetansenivå.

Timepriser skal rapporteres hvert kvartal. Antall ansatte skal rapporteres hvert 1. kvartal, med mulighet for korrigering i 4. kvartal. Stillingskategorier og kompetansenivå er beskrevet i spørreskjemaet. Det skal rapporteres for kategorier og nivå som er aktuelle for foretaket.

For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningene av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å følge prisutviklingen i markedet og planlegge for framtiden. Aktører i bransjen bruker statistikken ved justering av kontrakter. Statistikken er blant annet nødvendig for nasjonalregnskapet. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring − både på det politiske plan og for næringslivet.

Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen og Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land

Prisindeksen er nødvendig for nasjonalregnskapet, og er et krav ifølge EØS-avtalen. Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den blir også brukt av andre aktører med interesse for telekommunikasjon og datakonsulentvirksomhet, som forskings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på rundt 60 foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretaket innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen