117318
117318
innrapportering
2013-06-04T14:20:00.000Z
no

Pågår

Utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer utenfor Norge

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Utenrikshandel med tjenester samt kjøp og salg av varer utenfor Norge (RA-0692)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om næringslivets tjenestehandel med utlandet trenger SSB opplysninger om norske ikke-finansielle foretaks:

 • inntekter ved eksport av tjenester til utenlandske kunder
 • utgifter ved import av tjenester fra utenlandske leverandører

Med tjenester mener vi ytelser som en part kan tilby en annen part og som ikke er håndgripelige varer, for eksempel transporttjenester, reparasjoner, IT-tjenester, lisensavgifter, reklamebetalinger, management-fees osv. En betingelse som må være oppfylt i denne sammenheng, er at betalingen må foregå mellom norskregistrerte foretak og utenlandske aktører, uavhengig av hvor tjenesten leveres. Tjenestehandel mellom konsernforetak skal også med i denne undersøkelsen, gitt at transaksjonene er mellom norske og utenlandske konsernforetak.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

SSB henter inn datagrunnlag for å lage statistikk over norske foretaks økonomiske forbindelser med utlandet. Dette har stor betydning for Norges utenriksregnskap og investeringsposisjon i utlandet.

Resultatene fra undersøkelsen publiseres som egen statistikk, og inngår i utenriksregnskapet og nasjonalregnskapet. Offentlige institusjoner og politikere bruker statistikken som et objektivt grunnlag når de skal forhandle fram handelsavtaler, og for å måle effekten av disse. For privat næringsliv brukes statistikken til å identifisere nye markedsmuligheter, vurdere markedsutvikling og planlegge for framtiden. Andre brukere er presse, forskere, studenter og bransjeorganisasjoner. Videre er rapporteringen svært viktig for å kunne møte nasjonale og internasjonale rapporteringsforpliktelser til institusjoner som Norges Bank, Eurostat, IMF, OECD og FN.

For mer informasjon om undersøkelsen se link under RESULTATER FRA RAPPORTERINGEN i høyre marg.

Hvem skal rapportere?

Hvert kvartal sender SSB undersøkelsen til et utvalg på omtrent 2 700 foretak for å innhente opplysninger. Et representativt utvalg av de største foretakene inngår som et "fast utvalg", mens et utvalg av mindre og mellomstore foretak inngår i det vi kaller det "tilfeldige utvalget".

Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no  Dersom det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Undersøkelsen gjennomføres elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Data kan også sendes inn som filvedlegg i stedet for skjemadata via Altinn. De som ønsker dette, må ta kontakt med oss på tjenestehandel@ssb.no

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Rapporteringsfrister 2018

Fristen for å sende inn kvartalsundersøkelsene er den 25. i måneden etter hvert kvartal.

 • 4. kvartal 2017: 25 januar 2018
 • 1. kvartal 2018: 25. april 2018
 • 2. kvartal 2018: 25. juli 2018
 • 3. kvartal 2018: 25. oktober 2018
 • 4. kvartal 2018: 25. januar 2019

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen