129700
129700
innrapportering
2013-07-22T10:56:00.000Z
no

Pågår

Timepris på reparasjon og vedlikehold av skip ved norske verft

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Timepris på reparasjon og vedlikehold av skip ved norske verft (RA-0677)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne kartlegge kostnadsutviklingen i sjøfartsnæringen trenger vi informasjon om de viktigste kostnadskomponentene. En viktig kostnadskomponent i sjøfarten er reparasjon og vedlikehold av skip. Vi ber om opplysninger for den siste reparasjons- eller vedlikeholdskontrakten med eventuelt avtalt eller kontraktsfestet timepris for den arbeidskraften som er mest benyttet.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen skal kartlegge kostnadsutviklingen i næringen. Prisdata fra reparasjons- og vedlikeholdskontrakter vil sammen med annen informasjon være grunnlag for å utarbeide kostnadsindeks for innenriks sjøfart.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene og regulere viktige kontrakter i innenriks sjøfart og planlegge for fremtiden.

Hvem skal rapportere

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for dit foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen