254696
254696
innrapportering
2016-02-02T15:09:00.000Z
no

Ikke aktiv

Tilgang, salg og eget forbruk av naturgass

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Tilgang, salg og eget forbruk av naturgass (RA-0709)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

I skjemaet spør vi om tilgang på naturgass i form av egen produksjon og innkjøpt naturgass. For anvendelse av naturgass trenger vi informasjon om:

 • eksport
 • eget bruk
 • bruk i kraft- og fjernvarmeverk
 • salg til videreforhandlere (engros)
 • salg til sluttbrukere fordelt på kjøpergrupper

Andel av salget som går til transportvirksomhet skal også angis. Det skal skilles mellom naturgass solgt i rør, som LNG og som CNG.

Det skal kun rapporteres nasjonale tall, ikke per fylke eller kommune. Kun mengde skal rapporteres, ikke verdi eller pris. Annen gass enn naturgass som eventuelt blandes inn i naturgassen (f.eks. biogass) skal ikke inkluderes i skjema, det er et eget skjema for det.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av naturgass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen.

Statistikkene brukes av offentlige og private virksomheter som arbeider med ulike typer energispørsmål og analyser, samt gi grunnlag for internasjonal rapportering til Det internasjonale energibyrået (IEA) og Eurostat.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til alle foretak som selger naturgass til sluttbrukere i Norge. Dette er blant annet basert på informasjon fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretak skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak» i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
 • alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev. 

Kontakt