254733
254733
innrapportering
2016-02-03T08:14:00.000Z
no

Ikke aktiv

Tilgang, salg og eget forbruk av biogass

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Tilgang, salg og eget forbruk av biogass (RA-0775)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

I skjemaet spør vi om tilgang på biogass i form av egen produksjon og innkjøpt biogass. For anvendelse av biogass trenger vi informasjon om:

 • eksport
 • eget bruk
 • bruk i kraft- og fjernvarmeverk
 • salg til videreforhandlere (engros)
 • salg til sluttbrukere fordelt på kjøpergrupper

Tallene skal oppgis MWh. Omregningsfaktorer mellom ulike måleenheter er beskrevet i skjema. Andel av salget som går til transportvirksomhet skal også angis.

Det skal kun rapporteres nasjonale tall, ikke per fylke eller kommune. Kun mengde skal rapporteres, ikke verdi eller pris. Annen gass enn biogass som eventuelt blandes inn i biogassen (f.eks. naturgass) skal ikke inkluderes i skjema, det er et eget skjema for det.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal fremskaffe opplysninger om innenlands forbruk av biogass. Tallene inngår i energiregnskapet og energibalansen.

Statistikkene brukes av offentlige og private virksomheter som arbeider med ulike typer energispørsmål og analyser, samt gi grunnlag for internasjonal rapportering til Det internasjonale energibyrået (IEA) og Eurostat.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til alle virksomheter av en viss størrelse som produserer og/eller selger biogass i Norge. Dette er blant annet basert på informasjon fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet» i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 •  plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
 • Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev

Kontakt