131542
131542
innrapportering
2013-08-06T12:07:00.000Z
no

Pågår

Næringsundersøkelse for Svalbard

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Næringsundersøkelse for Svalbard (RA-0657)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om:

 • sysselsetting
 • lønn
 • omsetning
 • kjøp av varer og tjenester
 • investeringer
 • offentlige tilskudd

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene for næringslivet på Svalbard og planlegge for framtiden. Statistikken inngår også i nasjonalregnskapet.

Næringsstatistikken for Svalbard gir en oversikt over antall virksomheter, utførte timeverk, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, offentlige tilskudd, handelsvarer, kjøp av varer og tjenester samt investeringer fordelt på hovednæringsområder.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • ansvarlig revisor

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre med rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Opplysningsplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i virksomhetens innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler