204061
204061
innrapportering
2014-11-03T11:34:00.000Z
no

Pågår

Priser på engrosvarer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Engrosprisindeksen (RA-0519)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne måle prisutviklingen i engroshandel i Norge trenger vi informasjon om priser på representative varer innenfor engroshandelen. Det er viktig at varene dere rapporterer, gir et godt bilde av prisutviklingen over tid. Med engroshandel menes alle virksomheter hvor hovedvekten av omsetningen kommer fra salg til andre virksomheter og proffmarkedet.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal måle prisutviklingen for varer innenfor engroshandelen.

Engrosvarer omfatter både varer produsert i Norge solgt til norske kunder og varer som importeres til Norge. Indeksen brukes av offentlig virksomheter, bransjeorganisasjoner og ulike aktører innenfor varehandelen. Indeksen blir også benyttet som grunnlag ved regulering av ulike typer kontrakter.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg på om lag 1 000 virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

Aktuelt regelverk er

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen