På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

218591
218591
innrapportering
2015-02-16T11:04:00.000Z
no

Pågår

Pris på lasting og lossing

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på lasting og lossing (RA-0656)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en produsentprisindeks for lasting og lossing trenger vi informasjon om priser på representative tjenester. Det er viktig at laste- og lossetjenestene gir et godt bilde av prisutviklingen over tid og at tjenestene er viktige for foretakets salg av laste- og lossetjenester.

Vi trenger prisinformasjon for lasting og lossing av forskjellige typer varer som:

  • våtbulk
  • tørrbulk
  • containere
  • stykkgods

Svarene deres er viktige

Statistikken er nødvendig for nasjonalregnskapet, og er et krav ifølge EØS-avtalen. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå prisutviklingen i bransjen og planlegge for framtiden. Indeksen viser prisendringer i bransjen, og sier ikke noe om prisnivået.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og Foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal skjemaet likevel sendes inn.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettighet til skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen