340780
340780
innrapportering
2018-02-16T13:42:00.000Z
no

Ikke aktiv

Priser på telekommunikasjon

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Priser på telekommunikasjon (RA-0751)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en god prisindeks for telekommunikasjonstjenester trenger vi informasjon om omsetning og utfakturert forbruk innenfor tjenestene fasttelefoni, IP-telefoni og mobiltelefoni samt fast bredbånd. Statistikken omfatter kun salg av tjenester til bedriftskunder, salg til privatkunder skal ikke inkluderes.

Enhetspriser på tjenestene beregnes på bakgrunn av opplysninger om omsetning og forbruk. Forbruket måles ved:

 • antall abonnement
 • antall trafikkminutter
 • antall meldinger
 • antall MB datatrafikk

Rapporter aktuelle opplysninger for foretaket så detaljert som mulig, og bruk de frie kommentarfeltene til ytterligere beskrivelser eller oppklaringer der dette er nødvendig.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via innrapporteringskanalen https://fx.ssb.no

Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt ved å:

 • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/. Logg inn med brukernavn og passord oppgitt i brevet dere mottok i Altinn
 • Trykk på knappen «Send Package»
 • Trykk på knappen «Upload Files»
 • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
 • Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
 • Trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer inne en time.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene knyttet til prisutvikling på teknologitjenester og planlegge for framtiden. Indeksen brukes også til kontraktsjusteringer innenfor telekommunikasjon.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen