340780
340780
innrapportering
2018-02-16T13:42:00.000Z
no

Pågår

Priser på telekommunikasjon

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser på telekommunikasjon (RA-0751)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en god prisindeks for telekommunikasjonstjenester trenger vi informasjon om omsetning og utfakturert forbruk innenfor tjenestene fasttelefoni, IP-telefoni og mobiltelefoni samt fast bredbånd. Statistikken omfatter kun salg av tjenester til bedriftskunder, salg til privatkunder skal ikke inkluderes.

Enhetspriser på tjenestene beregnes på bakgrunn av opplysninger om omsetning og forbruk. Forbruket måles ved:

 • antall abonnement
 • antall trafikkminutter
 • antall meldinger
 • antall MB datatrafikk

Rapporter aktuelle opplysninger for foretaket så detaljert som mulig, og bruk de frie kommentarfeltene til ytterligere beskrivelser eller oppklaringer der dette er nødvendig.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene knyttet til prisutvikling på teknologitjenester og planlegge for framtiden. Indeksen brukes også til kontraktsjusteringer innenfor telekommunikasjon.

Hvem skal rapportere

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via innrapporteringskanalen https://fx.ssb.no

Innrapportering via portalen er sikker og gjennomføres enkelt ved å:

 • Gå inn på nettsiden https://fx.ssb.no/. Logg inn med brukernavn og passord oppgitt i brevet dere mottok i Altinn
 • Trykk på knappen «Send Package»
 • Trykk på knappen «Upload Files»
 • Trykk på knappen «Browse» for å velge fila som skal lastes opp til egen PC
 • Trykk på knappen «Upload» for å laste fil fra egen PC for oversending til SSB
 • Trykk på knappen «Send»

Fila lastes opp i SSBs systemer inne en time.

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen