134107
134107
innrapportering
2013-08-20T12:49:00.000Z
no

Pågår

Pris på bedriftsrådgivning

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på bedriftsrådgivning (RA-0620)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For at SSB skal kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utfakturerte timepriser fordelt på virksomhetsområder og medarbeiderkategorier. For å kunne oppdatere vektene vi bruker i beregningen av indeksen, vil vi annethvert år hente inn opplysninger om omsetning fordelt på disse områdene.

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen skal vise prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Indeksen sier bare noe om prisendringer i bransjen, og ikke noe om prisnivået. Den vil danne grunnlag for planlegging og styring − både på det politiske plan og for næringslivet.

SSB bruker statistikken til analyse og overvåking av pris- og kostnadsutviklingen i næringen, samt i nasjonalregnskapet. Eurostat benytter statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den benyttes også av andre aktører med interesse for næringsområdene, som for eksempel forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Fra en populasjon på om lag 6 825 virksomheter blir det trukket et utvalg på omtrent 160. Disse står for cirka 33,5 prosent av omsetningen i næringen.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen