131384
131384
innrapportering
2013-08-05T14:21:00.000Z
no

Pågår

Pris på teknisk prøving og analyse

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på teknisk prøving og analyse (RA-0684)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk for prisutvikling på teknisk prøving og analyse trenger vi priser på representative tjenester. Skjemaet har forhåndsdefinert seks ulike kategorier, disse er:

 • sertifisering av systemer
 • klassifisering
 • måling og validering
 • sertifisering av produkt/personell
 • testing og analyse
 • inspeksjon og kontroll

Tjenestene dere rapporterer skal være like fra kvartal til kvartal, i den grad det er mulig.

I tillegg trenger vi annet hvert år, i fjerde kvartal, informasjon om foretakets omsetning av tjenester. Opplysningene om omsetning skal samles inn via et tilleggsskjema ‘Omsetning – Pris på teknisk prøving og analyse’ (RA-0781) som vil være vedlagt i hovedskjema i det aktuelle kvartalet. Veiledning til dette skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Vi benytter dataene til analyse og overvåking av pris- og kostnadsutviklingen i næringen, samt i nasjonalregnskapet i SSB. Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen, og Eurostat bruker statistikken for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den benyttes også av andre aktører med interesse for næringsområdene, som for eksempel forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Fra en populasjon på om lag 600 foretak har vi med alle med 10 eller flere ansatte. Disse ca. 80 foretakene står for rundt 90 prosent av omsetningen i næringen.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen