130788
130788
innrapportering
2013-07-31T12:51:00.000Z
no

Pågår

Pris på regnskap og bokføringstjenester

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Pris på regnskap og bokføringstjenester (RA-0725)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk for prisutvikling på regnskap og bokføringstjenester trenger vi informasjon om utfakturerte timepriser innenfor ulike regnskapstjenester, fordelt på medarbeiderkategorier. Annethvert år ber vi i tillegg om omsetningsfordeling på samme kategorier.

Svarene deres er viktige

Statistikken viser prisutviklingen for tjenester innenfor denne næringen. Videre benyttes statistikken til analyse og overvåking av pris- og kostnadsutviklingen i næringen, samt i nasjonalregnskapet i Statistisk sentralbyrå. Statistikken er et krav ifølge EØS-avtalen og benyttes for å sammenligne prisutviklingen mellom europeiske land. Den brukes også av andre aktører med interesse for næringsområdet, som for eksempel forsknings- og utredningsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Virksomheten skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen