På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

197141
197141
innrapportering
2014-09-19T10:41:00.000Z
no

Pågår

Priser ved salg til norsk marked, eksport og import

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Priser ved salg til norsk marked, eksport og import (RA-2900)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

SSB skal måle den faktiske prisutviklingen på varer/tjenester i produsentleddet ved salg til norsk marked og eksport (PPI) samt prisutviklingen i første omsetningsledd innenlands (PIF). Til dette trenger vi informasjon om produsent- og/eller importpriser. For å lage god statistikk er det nødvendig at prisene er basert på:

- sammenlignbare varer/tjenester over tid

- representative produkter eller tjenester innenfor en bestemt varegruppe/tjenestegruppe som

 • gir et godt bilde av prisutviklingen over tid
 • er viktige for foretakets salg eller import innenfor varegruppen(e)
 • er FOB (free on board) på eksportmarkedet
 • er CIF (inkludert kost, forsikring og frakt til norsk grense) på importmarkedet
 • gir mest mulig lik kvalitet på varen/tjenesten over tid
 • har samme måleenhet fra måned til måned

Informasjon og veiledning til utfylling av skjemaet (RA-2900) finner du under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

PPI og PIF er viktige deler i et system for korttidsstatistikk utarbeidet for overvåking av norsk økonomi. Undersøkelsen skal samle inn prisinformasjon som benyttes som grunnlag til produsentprisindeks for olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning (PPI) og prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF).

Offentlige virksomheter (departementer, Norges Bank med flere) samt finans- og analysemiljøer bruker statistikken til å overvåke norsk økonomi og for å planlegge for framtiden. Indeksene blir også benyttet som grunnlag for regulering av ulike typer kontrakter. Innad i SSB er nasjonalregnskapet en sentral bruker.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter som trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Produsenter av varer og tjenester innenfor olje- og gassutvinning, industri, bergverksdrift og kraftforsyning står for rapportering av produsentpriser. Importører står for rapportering av importpriser.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no  

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen