246038
246038
innrapportering
2015-11-12T11:07:00.000Z
no

Pågår

Fellesrapportering månedlig detaljomsetning

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak om opplysningsplikt fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om den offisielle undersøkelsen Fellesrapportering månedlig detaljomsetning (RA-0735)?

Her får dere informasjon om hva dere skal rapportere, hvordan dere sender inn opplysningene og hvorfor dere må svare på undersøkelsen.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide en varehandelsindeks trenger vi informasjon om inntekter fra varesalg og reparasjon av motorvogner. Dere skal rapportere omsetningstall for alle virksomheter, som det er avklart med SSB at dere kan gi tall for.

Indeksen dekker tre ulike næringer:

 • Handel med og reparasjon av motorvogner – alle aktiviteter (unntatt produksjon og utleie) i forbindelse med motorvogner og motorsykler.
 • Agentur- og engroshandel (unntatt motorvogner) – virksomheter som selger nye eller brukte varer til andre bedrifter, enten i eget navn og for egen regning eller kommisjonssalg.
 • Detaljhandel (unntatt motorvogner) – virksomheter som hovedsakelig selger varer til privatpersoner.

Dere skal oppgi omsetningen i 1 000 kroner uten merverdiavgift. For eksempel skal dere rapportere en omsetning på 120 289 kroner som 120 eller med desimaler 120,289.

Desimalskilletegn skal være komma og ikke punktum og det skal ikke være tusenskilletegn.

Under DOKUMENTER på høyre side viser «Vedlegg kjeder» riktig format på Excel-fil som skal sendes inn. Fila har følgende kolonner:

 1. Virksomhetsnummer. Det finner man på www.brreg.no
 2. Avdelingsnummer. Kjedens egne avdelingsnumre fylles inn for de som har det.
 3. Avdelingsnavn.
 4. Omsetning. Viktig at tallene oppgis i 1 000 kroner og eksklusiv merverdiavgift. Det skaper ellers mye merarbeid og risiko for feil i statistikken.
 5. Kommentar. Det er fint om det fylles inn all relevant informasjon for de ulike butikkene. For eksempel hvis noen legger ned eller starter opp virksomheten, nye eiere, navneendring med mer. Dette er til stor hjelp for oss når vi skal gå igjennom datamaterialet.

Filer sendes skal sendes inn via Altinn.

Mer informasjon og veiledning til utfylling og innsending finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Slik sender dere inn opplysningene

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Du som skal fylle ut og sende inn skjemaet, må ha riktig rolle i Altinn. Dette skjemaet krever en av følgende roller:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører med signeringsrett
 • regnskapsfører uten signeringsrett

For mer informasjon om delegering av roller i Altinn, se: https://altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/

Dere kan også ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 hvis dere har spørsmål om roller eller pålogging.

Svarene deres er viktige

Varehandelsindeksen er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i norske husholdninger. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker indeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB innhenter opplysninger fra et utvalg foretak. Utvalget blir trukket fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dere skal besvare undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dere registrere dette i Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finner dere på www.brreg.no.

Dere har plikt til å svare innen fristen

Statistikken er så viktig for samfunnet at det ikke er valgfritt å delta. Hvis dere ikke sender opplysningene innen fristen, vil foretaket få tvangsmulkt.

Aktuelt regelverk er

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 10
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 20
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen er oppgitt til høyre for skjematittelen i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen