246038
246038
innrapportering
2015-11-12T11:07:00.000Z
no

Pågår

Fellesrapportering månedlig detaljomsetning

Måleperiodemånedlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Fellesrapportering månedlig detaljomsetning (RA-0735)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Detaljhandel omfatter virksomheter som driver salg av nye og brukte varer til private husholdninger.

For å kunne utarbeide en detaljomsetningsindeks trenger vi informasjon om omsetning (salgsinntekter av varer og tjenester) fra den enkelte forretningen hver måned. Omsetningsbeløpene oppgis i hele 1 000 kroner og eksklusiv merverdiavgift.

Fire ganger i året vil vi også be om opplysninger om nye investeringer utført i Norge for:

 • maskiner og inventar
 • biler og andre transportmiddel
 • nybygg og rehabilitering

Investeringer skal oppgis i hele 1 000 kroner. Når det gjelder merverdiavgift, regnes denne som netto. Det vil si at merverdi som bedriften får refundert, ikke er med. Ikke-refundert merverdiavgift er inkludert.

Informasjon og veiledning til utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Detaljomsetningsindeksen er den viktigste komponenten i beregningen av konsum i norske husholdninger. Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitusjoner, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker detaljomsetningsindeksen for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg kjeder (foretak) som rapporterer for underliggende butikker (virksomheter). Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Den som skal besvare undersøkelsen, er hovedkontoret, kjedekontoret eller ansvarlig for rapporteringen av den enkelte kjede som Statistisk sentralbyrå tidligere har gjort avtale med.

Omsetning fra omtrent 14 600 butikker hentes direkte fra ulike kjedekontorer (foretak). I tillegg sendes undersøkelsen til 1 500 virksomheter. Totalt gir det et utvalg på ca. 16 100 virksomheter. Disse utgjør rundt en firedel av totalt antall virksomheter, og dekker om lag 80 prosent av omsetningen til alle detaljhandelsvirksomhetene.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen