270883
270883
innrapportering
2016-06-21T15:32:00.000Z
no

Pågår

Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Omsetning, kostnader og investeringer i næringslivet (RA-0749)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Rapporteringen gjelder i hovedsak spørsmål knyttet til omsetning, kostnader og investeringer. For å kunne beskrive strukturen og utviklingen på geografisk nivå og etter næring trenger vi tall på sentrale regnskapsstørrelser fordelt på den enkelte virksomhet/bedrift.

Vi trenger også opplysninger om utgifter til blant annet:

  • datautstyr
  • programvare
  • vikarer
  • handelsvarer

Svarene deres er viktige

SSB henter inn opplysninger som danner grunnlag for å lage statistikk som beskriver økonomisk aktivitet i ulike næringer.

Opplysningene som samles inn, gjelder for hele foretaket (den juridiske enheten). For foretak som har flere virksomheter, skal opplysningene også fordeles på de enkelte virksomhetene (underenhetene) for å si noe om utviklingen i det norske næringslivet både på geografisk nivå og etter næring.

Viktige brukere av statistikken er planleggere, aktører i næringslivet og interesseorganisasjoner. Også i den politiske debatten og i den økonomiske politikken er den av stor betydning. Ikke minst er statistikken en viktig del av datagrunnlaget i nasjonalregnskapet.

Statistikken utarbeides i tråd med EØS-avtalen. Der sammenlignes statistikken med tilsvarende statistikk for hele EØS-området.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

For noen få store foretak vil deler av rapporteringen foregå i et vedlegg tilgjengelig i Altinn-skjemaet. Fremgangsmåten for rapportering forklares underveis i utfyllingen. Ved innsending lastes det utfylte vedlegget opp i Altinn og sendes inn sammen med skjemaet. Dette er en sikker måte å sende vedlegg til SSB på.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

• plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2

• retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3

• retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven

• retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt