136038
136038
innrapportering
2013-08-30T09:53:00.000Z
no

Pågår

Miljøvernutgifter for mottaks- og prosesseringsanlegg på land

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vedrørende opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Miljøvernutgifter for mottaks- og prosesseringsanlegg på land (RA-0672)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje- og gassvirksomhet samt kraftforsyning trenger vi informasjon om miljøvernutgifter for landbaserte mottaks- og prosesseringsanlegg for olje og gass.

Dette er utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter. Det vil si utgifter til tiltak og aktiviteter for å unngå forurensning eller andre skader på det ytre miljøet gjennom å:

 • forebygge
 • redusere
 • behandle

Ta ikke med tiltak som bli gjort av økonomiske, strategiske og sikkerhetsmessige årsaker. Vi trenger opplysninger om både driftsutgiftene og investeringene som foretaket har hatt i tilknytning til miljøvern.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal gi oss en oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje og gassvirksomhet samt kraftforsyning. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringen i næringene og planlegge for framtiden. Statistikken brukes videre i internasjonal rapportering av miljøregnskap for Norge.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSB sitt sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer info se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen