136695
136695
innrapportering
2013-09-03T10:05:00.000Z
no

Pågår

Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) vedrørende opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Miljøvernutgifter for olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel (RA-0673)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk om utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje og gassvirksomhet samt kraftforsyning trenger vi informasjon om utgifter der hovedformålet er å verne det ytre miljøet fra negative konsekvenser av virksomhetens aktiviteter. Det vil si utgifter til tiltak og aktiviteter som har som hovedformål å unngå forurensning eller andre skader på det ytre miljøet gjennom å:

  • forebygge
  • redusere
  • behandle

Ta ikke med tiltak som blir gjort av økonomiske, strategiske og sikkerhetsmessige årsaker. Vi trenger opplysninger om både driftsutgiftene og investeringene i tilknytning til miljøvern.

Opplysninger om miljøvernutgifter skal rapporteres for hvert enkelt felt, selv om ett og samme selskap er operatør for flere felt. Landanlegg og mottaksanlegg får egne skjemaer.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken skal gi oss en årlig oversikt over de samlede utgiftene til miljøvern i norsk industri, bergverk, olje og gassvirksomhet samt kraftforsyning. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i disse næringene og planlegge for framtiden. Statistikken brukes videre i internasjonal rapportering av miljøregnskap for Norge.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSB sitt sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å fylle ut skjemaet. Her trenger du rollen «Utfyller / Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer info se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen