På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

117155
117155
innrapportering
2013-06-04T12:49:00.000Z
no

Pågår

Volum- og prisopplysninger for lufttransport med passasjerer

Måleperiodemånedlig/ kvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Produsentprisindeks for lufttransport med passasjerer (RA-0613-1, RA-0613-2)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne utarbeide produsentprisindeks for lufttransport med passasjerer trenger vi informasjon om pris og antall solgte seter. Vi ønsker månedlige listepriser på et utvalg av strekninger per bookingklasse. Kvartalsvis ber vi også om antall solgte seter på utvalgte strekninger per bookingklasse.

Informasjon og veiledning til utfylling av begge skjema finner dere under DOKUMENTER i høyre marg

Svarene deres er viktige

Undersøkelsen er begrunnet i behovet for å beregne produsentprisindeks for næringshovedgruppen lufttransport med passasjerer. Indeksen frigis som del av statistikken 'Prisindekser for transport og lagring'.

Statistikken er nødvendig for nasjonalregnskapet, og et krav ifølge EØS-avtalen. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå prisutviklingen i bransjen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

Flyselskap som leverer rute-flyvninger i Norge har opplysningsplikt. Plikten er gitt med hjemmel i Statistikkloven. Aktuelle flyselskap kontaktes direkte.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er foretaket nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportereundersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no 

Svarfrist

RA-0613-1 [månedlig] : 5 dager etter måletidspunkt

RA-0613-2 [kvartalsvis] : 30 dager etter måleperiode

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen