148638
148638
innrapportering
2015-02-20T10:36:00.000Z
no

Pågår

Ledige stillinger

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle rapporteringen om ledige stillinger (RA-0678)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Dere skal kun svare på ett spørsmål – hvor mange ledige stillinger virksomheten hadde på et gitt tidspunkt.

Definisjonen av en ledig stilling er ”en betalt stilling som er utlyst, formelt eller uformelt, slik at eksterne kan søke på den.”

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning».

Svarene deres er viktige

Hensikten med undersøkelsen er å følge utviklingen på arbeidsmarkedet og i økonomien mer generelt. Statistikken skal kaste lys over etterspørselen etter arbeidskraft totalt sett og fordelt etter næring. Myndighetene, forskere og media, i tillegg til næringslivsorganisasjoner og virksomhetene selv, bruker statistikken til å overvåke og analysere strukturelle ubalanser i arbeidsmarkedet

Undersøkelsen gjennomføres i alle EU-land, og Norge plikter etter EØS-avtalen å følge opp dette. Statistikken skal også kunne være sammenlignbar med tilsvarende statistikk i andre europeiske land. NAVs statistikk over ledige stillinger har ikke det omfang og avgrensing av ledige stillinger som ligger i de internasjonale kravene.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter. Utvalget består av omtrent 8 000 virksomheter som er hentet fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes til brønnøysundregisteret ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen