261524
261524
innrapportering
2016-03-30T13:39:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for buss

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

Med svarplikt/opplysningsplikt menes at SSB, på en del sentrale statistikkområder, kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportørene som ikke avgir de etterspurte rapportene innen en gitt frist. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Det gis ikke økonomisk kompensasjon for besvaring av skjema.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

 

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. SSB sender vedtak om tvangsmulkt med en ny svarfrist til dem som ikke har svart innen første svarfrist. Vedtaket faller bort hvis data blir sendt inn innen vedtakssvarfristen. De som fortsatt ikke har svart innen den andre svarfristen, vil få saken sin oversendt til Statens innkrevingssentral(SI) for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

I henhold til statistikklovforskriften § 3-2 kan tvangsmulkt fastsettes som engangsmulkt eller løpende tvangsmulkt. Mulkten vil øke dersom foretaket ikke leverer fullstendige opplysninger flere perioder på rad. I tilfeller hvor foretaket gjentatte ganger, over en lengre periode, ikke leverer fullstendige opplysninger, kan det bli iverksatt et fast tvangsmulktbeløp.

 

Har SSB lov til å be om dette?

 Opplysningene innhentes med hjemmel i § 2-2 (1) i lov av 16. juni 1989, nr. 54 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

 

 

 

Hvorfor er det viktig at akkurat vårt foretak/vår virksomhet deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, kreves det, som ved alle statistiske undersøkelser, at det er fullstendige og korrekte opplysninger som oppgis. I tillegg må alle som er trukket ut til å delta svare. Alle typer bortfall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen