117172
117172
innrapportering
2013-06-04T13:02:00.000Z
no

Pågår

Kollektivtransport

Innhold

Har dere mottatt vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen om Kollektivtransport (RA-0758, RA-0759, RA-0760, RA-0761, RA-0762, RA-0763, RA-0764, RA-0770, RA-0771, RA-0772)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten trenger vi å innhente informasjon om ruteproduksjon, etterspørsel og økonomi. Den kvartalsvise undersøkelsen samler inn opplysninger om påstigninger og billettinntekter, mens årsundersøkelsen er noe mer detaljert og omfangsrik.

Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere under fanen «Veiledning».

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å gi oppdaterte nøkkeltall om kollektivtransporten både for lokale og sentrale myndigheter, næringen selv og kollektivplanleggere. Statistikken skal være enkel og omfatte noen få sentrale indikatorer. Den skal belyse omfang og kvalitet på kollektivtransporttilbudet til nytte for alle brukergrupper.

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i kollektivtransporten og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter og foretak for å innhente opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Det legges stor vekt på at data skal hentes fra primærkilden og derfor henvender SSB seg direkte til både fylkeskommunene/administrasjonsselskapene og til transportørene.

Dersom virksomheten/foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Felles for alle skjemaene er at du trenger rollen «utfyller/innsender» for å få tilgang til skjemaet på vegne av virksomheten/foretaket i Altinn. For skjemaene RA-0759, RA-0764 og RA-0770 gjelder i tillegg følgende roller: «Ansvarlig revisor», «regnskapsfører med signeringsrett» og «regnskapsfører uten signeringsrett». Det holder med én av rollene for å få tilgang til skjemaet.

Har du ikke en av rollene, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har dere spørsmål om roller eller pålogging, kan dere ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i Virksomheten/foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt