130954
130954
innrapportering
2013-08-01T13:15:00.000Z
no

Pågår

Utførte og planlagte investeringer

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Utførte og planlagte investeringer (RA-1601)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk på området er det nødvendig å innhente informasjon om utførte investeringer i foregående kvartal samt anslag for framtidige perioder.

Utførte og antatte/planlagte investeringer skal fordeles på kategoriene:

 • maskiner og utstyr
 • biler og andre transportmidler
 • bygg og andre anlegg

Informasjon og veiledning til utfylling av Utførte og planlagte investeringer (RA-1601) finner dere under fanen «Veiledning» og under SKJEMA i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Statistikken over investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning er en viktig indikator for å forstå den økonomiske utviklingen i Norge, og for å skaffe informasjon om innenlandsk etterspørsel etter kapitalvarer.

Nasjonalregnskapet, forsknings- og utredningsinstitutter, bransjeforeninger, departementer, offentlige etater, banker og politiske organisasjoner bruker investeringsstatistikken for å forstå konjunkturutviklingen og planlegge for framtiden.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til rundt 1850 virksomheter for å samle inn opplysninger. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

 

Kontakt