223416
223416
innrapportering
2016-06-08T10:41:00.000Z
no

Ikke aktiv

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Formålet med statistikken er å beskrive utviklingen i kostnadene knyttet til drift av ulike lastebiltyper. Utviklingen av indeksen ble gjort i 1997. Siden januar 1998 har det vært løpende drift av månedlige lastebilkostnadsindekser for ti kjøretøygrupper og åtte kostnadsarter.

Hva skal rapporteres?

SSB ber om prisopplysninger for henholdsvis forsikring, dekk, chassis og påbygg.

Hvordan foregår rapporteringen? 

Data leveres elektronisk på et skjema som er laget i Word gjennom en egen opplastingsportal (se oppe til venstre). Brukernavn og passord for portalen gis i brev til oppgavegiver

Oppgaveplikt 

Statistisk sentralbyrå henter inn opplysninger med hjemmel i lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) av 16. juni 1989 nr. 54 § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nummer 387 og forskrift fra Finansdepartementet av 13. februar 1990 nr. 1228.

Etter statistikkloven § 2-3 har Statistisk sentralbyrå myndighet til å ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen en oppgitt frist. Vi gjør oppmerksom på at plikten til å gi opplysninger ikke faller bort selv om mulkten blir betalt.

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Svarfrist

Svarfristen er oppgitt i det tilsendte brevet.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen