223416
223416
innrapportering
2016-06-08T10:41:00.000Z
no

Pågår

Kostnadsindeks for lastebiltransport

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Kostnadsindeks for lastebiltransport (RA-0374)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å lage god statistikk om kostnader for lastebiltransport, trenger vi prisopplysninger for:

  • forsikring
  • dekk
  • chassis
  • påbygg

Skjema for utfylling finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Indeksen skal beskrive utviklingen i kostnadene knyttet til drift av ulike lastebiltyper.

Statistikken blir brukt av næringslivet i forbindelse med inngåelse og regulering av kontrakter for lastebiltransport. Videre blir statistikken brukt ved prisforhandlinger mellom transportytere og transportbrukere.

Hvem skal rapportere?

Utvalget består av representative aktører/leverandører innen forsikring, chassis, påbygg og dekk.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk ved å laste opp utfylt skjema via en egen opplastingsportal. Portalen finner du ved å trykke på «Elektronisk innrapportering» under hovedoverskriften på denne siden. Veiledning for bruk av filsluse ligger under DOKUMENTER i høyre marg.

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

  • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
  • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
  • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
  • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI
  • alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

 

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen