131336
131336
innrapportering
2013-08-05T09:04:00.000Z
no

Pågår

Konjunkturbarometeret

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Konjunkturbarometeret (RA-KONJ)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

 Hva skal dere rapportere?

Konjunktur er en betegnelse på den økonomiske situasjonen i et land, en gruppe land eller ulike næringer.

Det er viktig at den som svarer på undersøkelsen har god kjennskap til virksomheten, og kan gi et aktuelt bilde av konjunktursituasjonen og vurdere de faktiske forhold og forventninger til kommende kvartal.

For å kunne lage god statistikk på dette området er det nødvendig å hente inn opplysninger om forløpet til konjunktursituasjonen for industri og bergverksdrift. Derfor trenger vi opplysninger om blant annet: 

 • produksjon
 • kapasitetsutnytting
 • sysselsetting
 • ordretilgang
 • markedspriser
 • investeringsplaner

 Vi ønsker en vurdering av

 • den faktiske utviklingen i virksomheten sammenlignet med forrige kvartal
 • situasjonen ved utgangen av rapporteringskvartalet
 • hvilken utvikling dere forventer i kommende kvartal

Informasjon og veiledning til utfylling av Konjunkturbarometeret (RA-KONJ) finner dere under fanen «Veiledning».

Svarene deres er viktige

Vi benytter statistikken internt ved utarbeiding av økonomiske prognoser. Eksterne brukere inkluderer privatpersoner, massemedia, bank- og finansnæringen, ulike interesseorganisasjoner samt offentlige institusjoner som Finansdepartementet og Norges Bank m.fl.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg av virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Det er trukket ut rundt 800 virksomheter til å delta. Dette utgjør ca. 3,5 prosent av den totale populasjonen. Utvalgsenhetene dekker cirka 40 prosent av den totale sysselsettingen.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er virksomheten nedlagt eller solgt i løpet av rapporteringsperioden, skal skjemaet likevel besvares og sendes inn.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i kolonnen Status/Frist/Ref. i Min meldingsboks i Altinn og i tilsendt brev.

Kontakt

Lover og regler

Resultater fra rapporteringen