147152
147152
innrapportering
2013-11-18T15:08:00.000Z
no

Pågår

Potet- og grovfôravlinger

Måleperiodeårlig

Innhold

Hvorfor har jeg ikke fått papirskjema tilsendt i posten?

I sammenheng med digitaliseringen av statens kommunikasjon med næringslivet skal opplysningene rapporteres elektronisk via altinn.no. Av den grunn sendes det ikke ut papirskjema.

Får vi tvangsmulkt dersom vi ikke svarer?

Ja. Ordinær purring med vedtak om tvangsmulkt sendes ut, og dersom det ikke blir rapportert innen fristen blir saken oversendt Statens innkrevingssentral for innkreving og ev. tvangsinndrivelse.

Temaene og spørsmålene som skal rapporteres ligger under «Skjemaer» til høyre på siden. Skjemaet kan ikke benyttes til innsending.

Hva menes med at det er opplysningsplikt?

Med opplysningsplikt (svarplikt) menes at Statistisk sentralbyrå på en del sentrale statistikkområder kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportører som ikke avgir de etterspurte rapporter innen en gitt frist. Dette er et slikt sentralt statistikkområde. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i Lov om rettsgebyr (lov av 17.12.1989 nr 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf kgl.res. av 16. juni 1989 nr 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr 1228.

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

Hva menes med at det er svarplikt/opplysningsplikt?

På en del sentrale statistikkområder kan SSB ilegge tvangsmulkt dersom rapportørene ikke sender inn skjemaet innen fristen. Denne undersøkelsen er et slikt sentralt statistikkområde. Vi gir ikke økonomisk kompensasjon for utfylling og innsending av skjemaet.

Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i lov om rettsgebyr (lov av 17. desember 1989 nr. 86).

Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 21 juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 10, jf. kgl.res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

Har SSB lov til å be om dette?

Opplysningene innhentes med hjemmel i § 10 i lov av av 21 juni 2019 nr. 32 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

Hvorfor er det viktig at akkurat vi deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, er det viktig at dere oppgir fullstendige og korrekte opplysninger. Alle som er trukket ut til å delta må svare, da alle typer frafall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

Hvorfor stiller vi spørsmål om matsvinn?

SSB skal lage statistikk om matsvinn i primærleddet i jordbruket med bakgrunn i den norske Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn og FNs bærekraftmål om reduksjon av matsvinn. SSB ber jordbuksforetakene om opplysninger om matsvinn på oppdrag fra Landbruksdirektoratet, samtidig som vi innhenter data om avlinger.

Hva mener vi med matsvinn?

I den norske bransjeavtalen om matsvinn er definisjonen; "Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet."

Matsvinn av poteter omfatter alt som ikke går videre i matkjeden etter høsting. Det inkluderer kasting, kassering, destruering og omdisponering til fôr, biobrensel, kompostering m.m.

Årsaken til matsvinn kan være at kvaliteten ikke oppfyller bransjestandarder, forbrukernes preferanser, eller det kan skyldes helsemessige forhold (sykdom, råte, sopp o.l.) som gjør at potetene ikke er nyttbare til konsum eller videreforedling. Dette kan skje rett etter høstetidspunkt eller oppstå under lagring.

Hva regner vi som matsvinn?

Poteter som sorteres ut etter høsting på grunn av kvalitetskrav og standarder eller fordi kvaliteten forringes og blir dårlig ved lagring.

Hva regner vi ikke som matsvinn?

  • Utsortering basert på kvalitetskrav og helsekrav før høsting.
  • Poteter som ligger igjen på jordet etter at potetene er tatt opp.
  • Vekttap som følge av fjerning av ikke nyttbare plantedeler eller børsting/vasking (fjerning av stein/jord).
  • Poteter levert til avrensordningen.

Hva regner vi som høstetidspunkt?

Potetene er høstet når de er lagt i innhøstingskasser, binger, i haug o.l. for lagring/henting.

Hva med svinnet etter at potetene er levert fra jordbruksbedriften?

Utsortering/kassering etter at potetene er levert andre aktører i verdikjeden (pakkerier, lager o.l.), skal dere ikke rapportere. Dette blir fanget opp i de andre leddene i verdikjeden. 

Kontakt

Lover og regler