På grunn av vedlikehold kan innholdet på ssb.no være ustabilt mellom kl 16 og 18 i dag. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

132504
132504
innrapportering
2013-08-12T10:58:00.000Z
no

Pågår

Internettmålingen

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt og skal delta i den offisielle undersøkelsen Internettmålingen (RA-0652)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne gi detaljert regional informasjon om kvaliteten på bredbånd i Norge trenger vi informasjon om antall bredbåndsabonnement fra hver enkelt Internettleverandør.

Vi trenger opplysninger om bredbåndsabonnementene fordelt etter

 • postnummer
 • hastighet
 • privat- og bedriftsabonnement
 • Informasjonen sendes inn som vedlegg i Altinn i ett av tre ulike formater:
 • regneark (OBS: det er viktig at malen følges!)
 • flatfil
 • xml-dokument

Informasjon og veiledning til utfylling av Internettmålingen (RA-0652) finner dere under DOKUMENTER i høyre marg.

Svarene deres er viktige

Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringer og muligheter knyttet til bredbåndstilgangen i Norge og planlegge for framtiden.

Undersøkelsen skal lage detaljert regional informasjon om kvaliteten på infrastrukturen som formidler tilgang til Internett til næringslivet og privatpersoner.

Statistikken blir brukt av Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Innovasjon Norge, næringsorganisasjoner, forskingsinstitusjoner og media.

Hvem skal rapportere?

SSB henter inn data direkte fra leverandører av Internett-tilgang. I tredje kvartal er alle leverandører med i utvalget. For de øvrige kvartalene blir tall fra de aller minste leverandørene (omtrent 30 prosent av populasjonen) estimert.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen