337490
337490
innrapportering
2018-01-18T14:41:00.000Z
no

Pågår

Internasjonal sourcing

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

Hvordan finner jeg skjemaet til denne undersøkelsen?

Rapporteringen foregår elektronisk og via Altinn. Foretakene/virksomhetene (rapportørene) får tilgang til skjemaet via sin innboks i Altinn sammen med sine øvrige rapporteringsplikter.

Personen som har fått tildelt skjemaet, finner dette i foretakets innboks. For å se virksomheter (underenheter), velg <Se alle underenheter>. Merk at du må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. Ta kontakt med daglig leder i ditt foretak/din virksomhet hvis du ikke har riktig rolle i Altinn.

For mer informasjon se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for ditt foretak/din virksomhet" i høyre marg.

 

 

Hvordan er vi blitt trukket ut til å være med i denne undersøkelsen?

Som bakgrunn for trekking av foretak til denne undersøkelsen brukes SSBs register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge (Virksomhets- og foretaksregisteret).

Undersøkelsen gjennomføres med opplysningsplikt fra en populasjon bestående av ikke-finansielle foretak med minst 50 ansatte. Alle ikke-finansielle foretak med 150 ansatte og mer er med, mens utvalget består av til sammen 2 000 foretak.

 

Hvorfor gjennomføres denne undersøkelsen?

Undersøkelsen er en del av en felles europeisk undersøkelse og er finansiert av Eurostat. Undersøkelsens overordnede formål er å kartlegge norske og europeiske foretaks internasjonale organisering av forretningsaktiviteter. Beslutningstakere på overordnet EU-nivå og på nasjonalt nivå trenger informasjon om den stadig økende globaliseringen av foretak og de konsekvenser dette har på den økonomiske globaliseringen. En hovedutfordring for Europa som en følge av globalisering er hvordan man skal sikre eksisterende arbeidsplasser og å skape nye på et bærekraftig grunnlag.

Kan vi fylle ut skjemaet i flere omganger?

Ja, dere trenger ikke å fylle ut hele skjemaet i én sammenhengende sesjon. Når man skifter side i skjemaet vil opplysningene automatisk bli lagret. Dette gjør at man kan gå ut og inn av skjema om man for eksempel trenger å lete opp opplysninger.

 

 

 

Hvordan gjennomføres denne undersøkelsen?

Undesøkelsen er en engangsundersøkelse, det vil si at undersøkelsen kan bli gjennomført med noen års mellomrom uten et fast opplegg. Undersøkelsen har blitt gjennomført to ganger tidligere, i 2007 og 2012. Undersøkelsen foregår elektronisk via Altinn, og vi sender ikke ut papirskjema.

Er undersøkelsen valgfri?

Nei, undersøkelsen gjennomføres med oppgaveplikt. Statistisk sentralbyrå kan ilegge tvangsmulkt overfor de rapportører som ikke avgir de etterspurte rapporter innen en gitt frist. Mulktens størrelse er fastsatt i forhold til rettsgebyret som igjen reguleres med jevne mellomrom med hjemmel i Lov om rettsgebyr (lov av 17.12.1989 nr 86). Oppgavene blir innhentet med hjemmel i lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf kgl.res. av 16. juni 1989 nr 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr 1228.

Dere skal, før innsending av oppgavene sikre at informasjonen gir et riktig bilde av Foretakets situasjon. Dere plikter å sørge for tilstrekkelige ressurser og gode rutiner som sikrer kvaliteten på dataene.

Vi anbefaler at rapportørene oppbevarer dataene lett tilgjengelig, i fall det etter rapporterings-tidspunktet skulle bli behov for å besvare forespørsler fra SSB.

 

Finnes det informasjon om undersøkelsen på engelsk?

Det finnes en engelsk versjon av innrapporteringssiden: https://www.ssb.no/en/innrapportering/naeringsliv/internasjonal-sourcing

Lenke til engelsk versjon av skjemaet finnes tilgjengelig på www.altinn.no. Velg engelsk språk på førstesiden.

Har SSB lov til å be om dette?

 Opplysningene innhentes med hjemmel i § 2-2 (1) i lov av 16. juni 1989, nr. 54 om offisiell statistikk og SSB (statistikkloven), jf. kgl. res. av 16. juni 1989 og delegeringsbrev fra Finansdepartementet av 13. februar 1990.

Dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, kan dere klage over pålegget innen 3 uker etter vedtak om opplysningsplikt er sendt ut. Klageretten gjelder ikke spørsmålet om opplysningsplikten er rimelig eller nødvendig.

 

 

 

Hvorfor er det viktig at akkurat vårt foretak/vår virksomhet deltar?

For at statistikken skal bli så god og nøyaktig som mulig, kreves det, som ved alle statistiske undersøkelser, at det er fullstendige og korrekte opplysninger som oppgis. I tillegg må alle som er trukket ut til å delta svare. Alle typer bortfall reduserer nøyaktigheten og dermed kvaliteten på statistikken.

Vi trenger utsettelse med leveringen. Hvor lang utsettelse kan vi få?

SSB gir ikke utsettelse. Dette av hensyn til frister for rapportering i etterkant av innsamlingsperioden. Hvis dere ikke leverer innen svarfristen, vil dere automatisk få varsel om tvangsmulkt, med ny og endelig frist. For særskilte årsaker, ta kontakt med statistikkansvarlig.

Når vet vi at dataene er levert?

Når dataene er levert, vil dere få et kvitteringsnummer (AR-nummer). Denne kvitteringen kan skrives ut eller sendes til en gitt e-postadresse.

Hvor kan vi finne igjen eller endre skjemaer vi har sendt inn tidligere?

I Altinn under Arkivert ligger alle skjemaene som er sendt inn. Husk å stå i riktig innboks. Hvis du ønsker å sende inn på nytt med andre tall, kan du lage en kopi av det aktuelle skjemaet. Deretter korrigerer du tallene, og sender inn på ny.

Hva er forskjellen mellom foretak og virksomhet?

Et foretak er den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. En virksomhet (underenhet) er definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe.

Hovedregelen er at alle foretak som driver næringsvirksomhet og/eller har ansatte skal ha minst én virksomhet registrert. Hvis enheten har flere avdelinger/virksomheter, kan disse være registrert som egne virksomheter. For mer informasjon om virksomhet, se Brønnøysundregisteret.

 

Kontakt

Lover og regler