337490
337490
innrapportering
2018-01-18T14:41:00.000Z
no

Pågår

Internasjonal sourcing

Måleperiodehvert 3. år

Innhold

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Internasjonal sourcing (RA-0785)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske foretaks internasjonale organisering av forretningsaktiviteter i perioden 2014−2016. Det er særlig fokus på foretakenes flytting av forretningsaktiviteter til utlandet (internasjonal sourcing) og hvordan dette påvirker arbeidsplasser og mulighetene til å skape nye. Undersøkelsen er delt inn i seks moduler:

 • foretakets konserntilknytning
 • foretakets hovedaktivitet i Norge
 • flytting av forretningsaktiviteter i Norge (innenlandsk sourcing)
 • flytting av forretningsaktiviteter over landegrensene (internasjonal sourcing)
 • tilbakeflytting av forretningsaktiviteter til Norge
 • internasjonal handel med tjenester

Undersøkelsen er en del av en felles europeisk undersøkelse og er finansiert av Eurostat. Statistikken er tidligere samlet inn for periodene 2001−2006 og 2009−2011. Informasjon og veiledning til utfylling av skjema finner dere i høyremargen.

Svarene deres er viktige

Svarene fra undersøkelsen vil gi beslutningstakere på nasjonalt og europeisk nivå relevant statistisk informasjon om årsakene til samt omfanget og konsekvensene av flytting av forretningsaktiviteter. En hovedutfordring for Europa som en følge av globalisering er hvordan man skal sikre eksisterende arbeidsplasser og å skape nye på et bærekraftig grunnlag. Statistikken vil videre kunne anvendes i forskningsprosjekter og analyser hvor globalisering er et tema.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg foretak på omtrent 2 000 enheter med 50 eller flere ansatte. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSBs sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge.

Dersom foretaket har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Dere skal svare på undersøkelsen selv om det ikke har vært aktivitet i foretaket i rapporteringsperioden.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelser i Altinn for ditt foretak" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev

Kontakt

Lover og regler