117353
117353
innrapportering
2013-06-04T14:45:00.000Z
no

Pågår

Godstransport på kysten - kvartal

Måleperiodekvartalsvis

Innhold

Formål

Undersøkelsen innhenter data for statistikken 'Godstransport på kysten'. Statistikken skal beskrive godsstrømmene langs kysten og mot utlandet. I undersøkelsen bes det derfor om at godsomslaget på ethvert laste-/lossested angis med opprinnelse/destinasjon og vareslag. Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til å sammenstille denne statistikken og alle land i EU utarbeider tilsvarende tall. Foruten rapportering til EU så inngår resultatene som viktig grunnlagsmateriale for Nasjonal transportplan (NTP).

Oppgavegivere

Målpopulasjonen er eiere/operatører av laste- og lossesteder langs kysten.  

Utvalgspopulasjonen er satt med utgangspunkt i kystkommunene. Ifølge Havne- og farvannsloven § 9 har kommunene langs kysten forvaltningsansvar og myndighet innenfor området hvor kommunen har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. 

Noen kommuner har lagt sin forvaltning av havneaktivitet til en teknisk avdeling i kommunen, noen har opprettet egne foretak, noen har overført ansvaret til interkommunale foretak og noen har inngått samarbeidsavtaler med nabokommuner. Alle disse ‘offentlige rapporteringsenheter’ samler inn data fra havneaktørene i sine områder. Med havneaktører menes brukere av kommunale kaier og eiere/operatører av private kaier.

Eiere/operatører av laste- og lossesteder som ikke er inkludert i data fra kommunene legges til utvalgspopulasjonen. Det samme gjelder aktører i havn der kommunen ikke har avsatt ressurser til havneforvaltning. Disse oppgavegiverne omtales som ‘private rapporteringsenheter’ og gis samme opplysningsplikt som de offentlige.

Opplysningsplikt

Samtlige enheter i utvalgspopulasjonen, offentlige og private rapporteringsenheter, er pålagt oppgaveplikt. Plikten er hjemlet i statistikkloven.

Godsomslag og passasjertall avgjør opplysningsplikt og innhold i dataleveransen.

  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag under 1 000 tonn (Godsomslag < 1 000) og hvor samlet antall passasjerer er under 200 (Pax < 200) faller utenfor rammen av statistikken, og skal ikke rapportere.
  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag over 1 000 tonn men mindre enn 1 000 000 tonn (1 000 =< Godsomslag < 1 000 000), eller med samlet antall passasjerer over 200 men under 200 000 (200 =< Pax < 200 000) må levere aggregerte data årlig. Disse oppgavegiverne er med i årsundersøkelsen.
  • Eiere/operatører med ansvar for laste- og lossesteder med et samlet godsomslag på 1 000 000 tonn eller mer (1 000 000 =< Godsomslag) eller med samlet antall passasjerer på 200 000 eller mer (200 000 =< Pax) må levere data kvartalsvis, detaljert på forsendelse. Disse oppgavegiverne er med i kvartalsundersøkelsen.

Noen havner som etter denne regelen skulle vært med i årsundersøkelsen, er allikevel med i kvartalsundersøkelsen. Dette er havner som det av ulike grunner er knyttet spesiell interesse til, for eksempel stamnetthavner.

Fra og med 1. kvartal 2018 henter Statistisk sentralbyrå anløpsdata direkte fra SafeSeaNet (SSN). Det er derfor ikke lenger nødvendig å rapportere anløpsfilen (RA-0723).

Alle utfylte skjema er underlagt taushetsplikt etter statistikkloven § 2-4.

Elektronisk innrapportering

I kvartalsundersøkelsen leveres data som flate filer etter filbeskrivelsene gitt i menyen til høyre. Data leveres gjennom egen opplastingsportal (se oppe til venstre). Brukernavn og passord for portalen gis i brev til oppgavegiver.

Svarfrist

Rundt 30 dager etter måleperiode. Eksakt dato gis i brev til oppgavegiver.

Kontakt

Resultater fra rapporteringen