213733
213733
innrapportering
2015-01-08T09:44:00.000Z
no

Pågår

Fjernvarme og fjernkjøling

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått melding i Altinn om at dere har fått et skjema fra Statistisk sentralbyrå (SSB) angående rapportering av Fjernvarme- og fjernkjøling (RA-0232)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk over fjernvarme- og fjernkjølevirksomhet i Norge trenger vi informasjon om blant annet:

  • produksjon, kjøp og salg av fjernvarme (damp og varmtvann) og fjernkjøling
  • leveranser av fjernvarme og fjernkjøling til ulike kundegrupper
  • brenselforbruk i produksjonsprosessen
  • produksjon av fjernvarme og fjernkjøling etter type produksjonsanlegg
  • tekniske og økonomiske hovedtall som investeringer, inntekter, kostnader og distribusjonsnett

Vær oppmerksom på at en endring fra tidligere er at undersøkelsen nå skal besvares for foretaket samlet. Om det er flere fjernvarme- eller fjernkjølevirksomheter i samme foretak, så må tallene for disse summeres og rapporteres samlet

Svarene deres er viktige

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge fjernvarmevirksomheten i Norge. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker statistikken for å forstå utfordringene i fjernvarmebransjen og planlegge for framtiden. Opplysningene vil bli sendt til NVE.

Hvem skal rapportere?

Alle fjernvarme- og fjernkjøleanlegg i Norge som via et rørsystem leverer varme og/eller kjøling til eksterne kunder fra en sentral med dimensjonert effekt på minst 1MW vil være med i utvalget.

Har foretaket endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no. Er foretaket nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares

Slik rapporterer dere

Foretaket skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du rollen «Utfyller/Innsender». Har du ikke denne rollen, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Har du problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av SSB på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i henhold til lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending. NVE vil også iverksette vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt