117690
117690
innrapportering
2018-02-06T10:07:00.000Z
no

Ikke aktiv

Regnskapsstatistikk for finansielle holdingselskaper

Måleperiodeårlig

Innhold

Generelt om rapporteringen

Statistisk sentralbyrå innhenter i samarbeid med Kredittilsynet regnskapsoppgaver for de finansielle holdingselskapene. Oppgavene innhentes med hjemmel i lov om tilsyn for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper, verdipapirhandel mv. av 7. desember 1956.

Statistisk sentralbyrå har som målsetting å dekke alle typer finansielle foretak i nasjonalregnskapet og i kredittmarkedsstatistikken, i tråd med internasjonale anbefalinger. Dataene som samles inn vil bli benyttet til tilsyn, samt inngå i aggregert form i nasjonalregnskapet og i den løpende publisering av kredittmarkedsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

Datarapportering på E-post

Oppgaver over resultat og balanse skal leveres Statistisk sentralbyrå i maskinlesbar form. Statistisk sentralbyrå oppfordrer til å sende rapporteringen via e-post. Merk at sumposter beregnes i regnearket, og ikke skal fylles ut av rapportøren. Det gjøres oppmerksom på at det foreløpig ikke er etablert krypteringsrutiner, slik at dataene kan komme på avveie ved denne rapporteringsformen. Statistisk sentralbyrå tar ikke ansvaret for dataene/filene før de er oss i hende. Dersom selskapene likevel skulle ønske å benytte denne rapporteringsformen, oppfordrer vi til bruk av passord i regnearket. Passord kan fås ved henvendelse til SSB. Filene med oppgavene må da sendes som vedlegg til mailen, og filnavnet må gjenspeile hva filen inneholder.

Mailen sendes til: kreditt250@ssb.no .

.

Informasjon om rapportøren

Det skal oppgis navn og adresse på holdingselskapet, kontaktpersonens navn, e-postadresse og telefonnummer, antall ansatte og heltidsansatte i selskapet, samt selskapets organisasjonsnummer i Enhetsregisteret (9 siffer).

Med ansatte menes personer som utfører arbeid i foretakets tjeneste mot lønn eller annen form for godtgjørelse. Med heltidsansatte menes personer som jobber 37 timer eller mer i uken, samt personer med arbeidstid 30-36 timer som oppgir at dette utgjør heltid. Det skal kun oppgis antall ansatte som jobber i holdingselskapet, og som ikke blir rapportert som ansatt i noe annet selskap innen konsernet.

Utfylling av regnskapsoppgavene

Alle beløp oppgis i 1000 NOK. Alle postene føres i utgangspunktet som positive tall, også kostnadsposter. Hvis en kostnadspost fremkommer som en inntekt eller en inntektspost fremkommer som en kostnad i bedriftens regnskap, skal beløpet føres som et negativt tall. Nettoposter regnes i utgangspunktet som en inntekt, og skal derfor om nødvendig markeres som et negativt tall.

For den regnskapsmessige vurderingen av postene henvises det til regnskapsloven (RL), samt relevante forskrifter, jf. Kredittilsynets rundskriv “Forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike” og “Forskrift om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper”.

Kontakt

Andre nettsteder