144818
144818
innrapportering
2014-06-19T09:00:00.000Z
no

Pågår

Energivarer brukt som råstoff

Måleperiodeårlig

Innhold

Har dere fått melding i Altinn om at dere har fått et skjema fra Statistisk sentralbyrå (SSB) angående rapportering av Energivarer brukt som råstoff (RA-0776)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk over energi brukt til ulike formål i industrien i Norge trenger vi informasjon om blant annet:

  • forbruk av kull, koks og petrolkoks, brukt til henholdsvis råstoff, reduksjonsmiddel og brensel
  • produksjon av kull
  • lagerbeholdning for kull, koks og petrolkoks
  • LPG og naturgass brukt som råstoff
  • utnyttelse av CO-gass til energiformål

Veiledning til utfylling av skjemaet finner dere under arkfanen VEILEDNING.

Svarene deres er viktige

SSB vil bruke opplysningene til å lage offisiell statistikk i henhold til lov av 16. juni 1989 nr. 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå. Tallene brukes i den årlige energibalansen for Norge og i utslippsberegninger. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere bruker disse statistikkene for å forstå utvikling av og sammensetningen i energibruk og tilgang over tid, og å planlegge for framtiden. Opplysningene vil bli oversendt NVE.

Hvem skal rapportere?

SSB sender undersøkelsen til et utvalg virksomheter. Utvalget trekkes fra Virksomhets- og foretaksregisteret (VoF). VoF er SSB sitt sentrale register over alle juridiske enheter og virksomheter i privat og offentlig sektor i Norge. Det er videre de største virksomhetene som trekkes ut i utvalget.

Dersom virksomheten har endret navn, næring (type virksomhet/aktivitet) eller adresse, må dette meldes ved bruk av Samordnet registermelding. Nærmere informasjon finnes på www.brreg.no Er virksomheten nedlagt eller solgt i rapporteringsperioden, skal undersøkelsen likevel besvares.

Slik rapporterer dere

Dere skal rapportere undersøkelsen elektronisk via Altinn. Se veiledningen "Slik svarer du på undersøkelsen i Altinn for din virksomhet" i høyre marg.

Merk at du som skal svare for virksomheten, må ha fått tildelt riktig rolle i Altinn som gir rettigheter til å besvare skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

  • utfyller/innsender
  • ansvarlig revisor
  • regnskapsfører uten signeringsrett
  • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rolle til å delegere en av dem til deg.

Har dere problemer med roller eller pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no  

Oppgaveplikt

Opplysningene samles inn av Statistisk sentralbyrå på vegne av NVE i henhold til lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) av 29. juni 1990 nr. 50 § 10-1 tredje ledd første punktum. Statistisk sentralbyrå vil i henhold til lov av 16. juni 1989 nr 54 om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå samtidig benytte opplysningene til utarbeidelse av offisiell statistikk.

Dersom SSB ikke mottar opplysningene innen fristen, vil NVE treffe vedtak som pålegger innsending. NVE vil også iverksette vedtak om tvangsmulkt dersom opplysningene ikke er sendt innen fristen jf. energiloven §§ 10-1 første og tredje ledd og § 10-3 første ledd.

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i innboksen i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen

Mer på ssb.no