118965
118965
innrapportering
2018-03-19T11:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Emisjoner av obligasjonar og sertifikat (verdipapirlån i utlandet)

Måleperiodemånedlig

Innhold

  • Om rapporteringen

Formål

Emittenter har plikt til å levere opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet til Statistisk sentralbyrå. Opplysningene benyttes til utarbeiding av utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk.

Krav om å rapportere opplysninger om obligasjons- og sertifikatlån til Norges Bank med hjemmel i emisjonsforskriften falt bort med virkning fra og med mai 2007. Emittenter har fra samme tidspunkt hatt plikt til å levere opplysninger om obligasjoner og sertifikater lagt ut i utlandet, men til Statistisk sentralbyrå. Plikten til å levere slike opplysninger er hjemlet i lov av 16. juni 1989 nr. 54 m offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå (statistikkloven) § 2-2, jf. kgl. res. av 16. juni 1989 nr. 387 og delegasjonsvedtak av 13. februar 1990 nr. 1228 med oppgaveplikt. Opplysningene benyttes til utarbeiding av utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk.

Disse sidene inneholder materiell og informasjon til rapportering av opplysninger om verdipapirlån i utlandet. I menyen til høyre er det lenker til rapporteringsmateriell, aktuelle lover og forskrifter og andre aktuelle internettsider. Opplysningene skal leveres på Excel skjema RA-0622 Verdipapirlån i utlandet.

 

Nyheter

(16.05.2012) Fra og med 1. januar 2012 er det innført en ny institusjonell sektorgruppering med firesifrede kode som erstatter tidligere tresifrede koder. Viktige endringer i den nye sektorgrupperingen er ommøbleringer og oppretting av nye sektorer både for ikke-finansielle enheter (borettslag) og finansielle enheter (Andre finansielle foretak unntatt forsikring, Finansielle holdingselskaper og Investeringsselskaper og aktive eierfond / PE-fond). I tillegg er investerings- og finansieringsselskaper og eierfond, som ble regnet som ikke-finansielle foretak tidligere, nå definert som finansielle foretak slik at finansiell sektor har økt noe i omfang. Rekkefølgen på sektorene er endret i tråd med rekkefølgen etter internasjonal standard. Statistisk sentralbyrå har publisert et orienteringsnotat der den nye sektorgrupperingen er omtalt nærmere .

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen