118965
118965
innrapportering
2018-03-19T11:00:00.000Z
no

Pågår

Verdipapirer: Verdipapirlån i utlandet (Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet)

Måleperiodemånedlig

Innhold

 • Om rapporteringen

Har dere fått vedtak fra Statistisk sentralbyrå (SSB) om at dere har opplysningsplikt for den offisielle undersøkelsen Verdipapirer: Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet (RA-0622)? Her får dere informasjon om hva dette innebærer, og hvordan dere sender inn opplysningene.

Hva skal dere rapportere?

For å kunne lage god statistikk innenfor området trenger vi oversikt over alle løpende gjeldsverdipapirer (obligasjoner og sertifikater) som er lagt ut i utlandet.

For hvert enkelt gjeldsverdipapir skal dere gi informasjon om blant annet:

 • lånets saldo
 • emisjoner i den aktuelle perioden
 • utvidelser i den aktuelle perioden
 • egenbeholdning ved utgangen av perioden
 • pålydende valuta
 • utleggelsesland
 • lånets opprinnelige løpetid
 • type lån

Svarene deres er viktige

Opplysningene benyttes til å utarbeide utenriksregnskapet og annen offisiell statistikk. Offentlige virksomheter, næringsliv, forskere og politikere er brukere av statistikken.

Hvem skal rapportere?

Alle norske låntakere som emitterer obligasjoner og sertifikater i utlandet skal rapportere skjema RA-0622 Verdipapirer: Emisjoner av obligasjoner og sertifikater i utlandet.

Slik rapporterer dere

Skjemaet med veiledning ligger under skjemaer i høyre marg. Se veiledningen «slik sender du vedlegg via Altinn.pdf» i høyre marg.

Merk at du som skal svare for foretaket, må ha fått tildelt en riktig rolle i Altinn som gir deg rettigheter til å fylle ut skjemaet. For å fylle ut dette skjemaet trenger du en av disse rollene:

 • utfyller/innsender
 • ansvarlig revisor
 • regnskapsfører uten signeringsrett
 • regnskapsfører med signeringsrett

Har du ikke en av disse rollene, må du få daglig leder eller andre som har rollen til å delegere den til deg.

Problemer med pålogging til Altinn? Ta kontakt med Altinn brukerservice på telefon 75 00 60 00 eller søk etter informasjon på www.altinn.no

Oppgaveplikt

Etter statistikkloven har SSB myndighet til å hente inn opplysninger og ilegge tvangsmulkt til dem som ikke gir opplysninger innen oppgitt frist.

For mer informasjon se:

 • plikten til å gi og retten til å hente inn opplysninger: statistikkloven § 2-2
 • retten til å ilegge tvangsmulkt: statistikkloven § 2-3
 • retten til å tvangsinndrive mulkt og kreve betaling for kostnader: tvangsfullbyrdelsesloven
 • retten til å klage på et vedtak: forvaltningsloven kapittel VI

Disse lovene finner dere på www.lovdata.no

Svarfristen angis i foretakets innboks i Altinn og i tilsendt brev.

 

Kontakt

Resultater fra rapporteringen